Το Νομοθετικό Διάταγμα της 30ης Απριλίου 1926 «Περί διαχειρίσεως των περιουσιών των επί Τουρκοκρατίας τέως Χριστιανικών Κοινοτήτων της περιφερείας του Νομού Ιωαννίνων»

Στο Νομοθετικό Διάταγμα της 30ης Απριλίου 1926 «Περί διαχειρίσεως των περιουσιών των επί Τουρκοκρατίας τέως Χριστιανικών Κοινοτήτων της περιφερείας του Νομού Ιωαννίνων κ.λ.π.», που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 153/14 Μαΐου 1926, ορίζονταν τα εξής:

  1. Οι διατάξεις του Νόμου 2508/1920 δεν εφαρμόζονται εις την περιφέρειαν Ιωαννίνων

  2. Η διαχείριση των περιουσιών …. θα γίνεται εφεξής επί τη βάσει κανονισμού συνταχθησομένου εντός 20 ημερών από της δημοσιεύσεως υπό της υφισταμένης Εφοροεπιτροπείας…..

  3. Η διαχείριση εκ κληρονομιών …….. εφ όσον δεν ενεργείται υπό της υφισταμένης Εφοροεπιτροπείας Ιωαννίνων αλλ’ έχει ανατεθεί υπό των διαθετών ή δι’ ειδικών Διαταγμάτων, εις ορισμένους , δι εκάστην περιουσίαν, εκτελεστάς ή διαχειριστάς επιτροπάς, θέλει εξακολουθήσει ασκούμενη υπ’ αυτών.

  4. Αι διατάξεις του Ν. 402 ως προς τας σχολικάς περιουσίας, εξακολουθούσι ισχύουσαι, εξαιρέσει των της πόλεως των Ιωαννίνων, διαχειζομένων, ως άνω, υπό της Εφοροεπιτροπείας Ιωαννίνων και διατιθέμενων μόνον δι εκπαιδευτικούς σκοπούς

 

Συντάκτης: Αθανάσιος Δάλλας