Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου για τα Αγαθοεργά

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα  “διαχείριση της περιουσίας των Αγαθοεργών Καταστημάτων” ορίστηκε για την 10η Οκτωβρίου 2018. Ζητήσαμε να καταθέσουμε την εισήγηση μας πλην όμως ο χρόνος που μας παραχωρήθηκε για την ανάπτυξη των θέσεων μας ήταν μόνο 5′  (πέντε λεπτά της ώρας).
Τελικά αποδείχθηκε ότι η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πρέπει να χαρακτηριστεί σαν ακόμη μία χαμένη ευκαιρία για την επαναφορά της νόμιμης τάξης στα Αγαθοεργά. Η δημορική πλειοψηφία έριξε και πάλι “την μπάλα στην εξέδρα” αποφασίζοντας ….. “συγκρότηση επιτροπής για διαπραγματεύσεις και γνωμοδοτήσεις” (θυμίζουμε ότι και το 2015 είχε αποφασίασει την συγκρότηση μιας ίδιας επιτροπής, η οποία όμως ποτέ δεν συνεστήθη και ποτέ δεν λειτούργησε) . Σημειώνουμε ότι και η πρόταση της αντιπολίτευσης ήταν απογοητευτική: αντί να υποστηρίξει την αναγκαιότητα νόμιμης λειτουργίας του οργανισμού που διαχειρίζεται το Κληροδότημα Ν. Ζωσιμά σύμφωνα κσι εναρμόνισης των διατάξεων του καταστατικού του με την βούληση του διαθέτη, πρότειναν την “έκδοση διαπιστωτικής πράξης με την οποία τα ακίνητα των σχολείων του κληροδοτήματος Νικολάου Ζωσιμά θα περιέλθουν στο Δήμο” (δηλαδή από τον Άννα στον Καϊάφα)
Παρακάτω παραθέτουμε το κείμενο της εισηγήσεως μας το οποίο – όπως είναι φυσικό – κατέστη αδύνατο να το αναπτύξουμε στο χρόνο των 5′ που μας παραχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(Έκτακτη Συνεδρίση 10ης Οκωβρίου 2018)
 1. Ιστορικό
 • Την 15η Μαρτίου 2015 υποβάλαμε αίτηση στον Δήμο Ιωαννιτών για ένταξη στην Η.Δ. του Δημοτικού Συμβουλίου του θέματος «Κληροδότημα Ν. Ζωσιμά – Σύνδεση της Ζωσιμαίας Σχολής. με το Κληροδότημα Ν. Ζωσιμά»
 • Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 22ας Απριλίου 2015 αποφασίστηκε, (Πρακτικό υπ’ αριθμόν 174/2015) «η συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής από Δημοτικούς Συμβούλους η σύνθεση της οποίας θα γίνει με ευθύνη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου σε συνεργασία με τις παρατάξεις, η οποία θα παρακολουθεί το θέμα και θα επεξεργάζεται προτάσεις σε στενή συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές»
 • Δεν έγινε τίποτε – Επανήλθαμε την 3η Ιανουαρίου 2018 και ζητήσαμε να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο το αίτημα μας για «Αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας των Αγαθοεργών Καταστημάτων – Σύνδεση της Ζωσιμαίας Σχολής με το Κληροδότημα Νικολάου Ζωσιμά»
 1. Αναγκαία διευκρίνιση
 Για αποφυγή παρερμηνειών πρέπει να διευκρινισθεί το εξής: όταν αναφερόμαστε στα «Αγαθοεργά Καταστήματα Ιωαννίνων» αναφερόμαστε στην ουσία στο Κληροδότημα Ν. Ζωσιμά, δεδομένου ότι αυτό αποτελεί το 95% περίπου των περιουσιακών στοιχείων των Αγαθοεργών
 1. Τι προβλέπονταν στην Διαθήκη Ν. Ζωσιμά (1841)
 Διευκρίνιση: Ο Ν. Ζωσιμάς δεν προέβλεψε την συμμετοχή του Μητροπολίτη Ιωαννίνων σε καμμία από τις ουσιαστικές διαδικασίες διαχείρισης των χρημάτων και εφαρμογής των όρων της διαθήκης. Στην διαθήκη του αναφέρονται μόνο οι Επίτροποι των 4 εκκλησιών με δευτερεύουσες αρμοδιότητες (παραλαβή των χρημάτων από τους εκτελεστές της διαθήκης και παράδοσης των χρημάτων στους αρμόδιους Εφόρους για τα περαιτέρω).
 • Η διαθήκη Ν. Ζωσιμά συντίθεται στην ουσία από έξη (6) επί μέρους διαθήκες για την ικανοποίηση των παρακάτω σκοπών: λειτουργία Ζωσιμαίας Σχολής (το μεγαλύτερο κληροδότημα 34%), Νοσοκομείο, Προικοδοτήσεις, Φτωχές οικογένειες, Γηροκομείο και Φυλακισμένοι για χρέη.
 • Ο κάθε σκοπός είχε την δική του περιουσία, Συμβούλιο και τρόπο διανομής των χρημάτων (οι λεπτομέρειες για κάθε σκοπό καταγράφονται σε ξεχωριστό άρθρο της διαθήκης).
 • Στο άρθρο Ε’ περιγράφονται τα όσα αφορούν στον σημαντικότερο από τους σκοπούς στη Ζωσιμαία Σχολή (για όλα τα άλλα ισχύουν αναλογικά τα ίδια περίπου) και επ’ αυτού αναφερόμαστε εκτενέστερα στις επόμενες παραγράφους του παρόντος Κεφαλαίου
 • Η επιμέλεια λειτουργίας της Σχολής ανατίθεται στην Κοινότητα των Ιωαννίνων, χωρίς την επίκληση επικουρίας ή επιστασίας από καμμία άλλη αρχή, πολιτική ή θρησκευτική. Στη Διαθήκη του Ν. Ζωσιμά αναφέρεται σχετικά: “….ίνα …. το παν όλον στέκει εις την επιμέλειαν και προσπάθησιν της κοινότητος των Ιωαννίνων…»
 • Τα έσοδα από τους τόκους θα διατίθενται αποκλειστικά για την μισθοδοσία των καθηγητών, για βιβλιοθήκες και εποπτικά μέσα του σχολείου και για υποτροφίες και σίτιση απόρων μαθητών.
 • Διοίκηση του σχολείου – εκλογή Εφόρων: Η διοίκηση του Σχολείου ανατίθεται σε τέσσερις Εφόρους ως κάτωθι: «……. Προσέτι ορίζω, σε γενική συνέλευση των Δημογερόντων των Ιωαννίνων, των πιο έγκριτων και των πιο έμπειρων Ιωαννιτών, να εκλεγούν με ψήφο τέσσερις Έφοροι του Σχολείου οι οποίοι να αποτελούν το συμβούλιο αυτό…»
 • Η διαχείριση των οικονομικών του σχολείου ανατίθεται στους 4 Εφόρους της σχολής: “ Όλη η παραπάνω δαπάνη για τη Σχολή να γίνεται από τον οικονόμο αυτής. Αυτός κάθε τριμηνία να δίνει στους άλλους Εφόρους τον ακριβή και τακτικό λογαριασμό των χρημάτων που λαμβάνει για το Σχολείο. Κάθε χρόνο δε, κατά τον μήνα Ιανουάριο, να συντάσσεται από το συμβούλιο των τεσσάρων εφόρων, ο γενικός λογαριασμός των χρημάτων που δαπανήθηκαν για το Σχολείο κατά τον περασμένο χρόνο. Αυτό τον λογαριασμό, σε Γενική Συνέλευση των Δημογερόντων και των πιο εγκρίτων πολιτών με την παρουσία του Πανιερωτάτου Αγίου Μητροπολίτου να εκθέτωσι προς ανάκρισιν και επικύρωσιν αυτού ……..
 1. Κανονισμός λειτουργίας των Αγαθοεργών (1926)
Από το 1926 και μετά η διαχείριση του Κληροδοτήματος Ν. Ζωσιμά (καθώς και των άλλων μικρότερων Κληροδοτημάτων) γίνεται με τον Κανονισμό λειτουργίας των Αγαθοεργών που εγκρίθηκε το 1926, δεκατρία (13) μόλις χρόνια μετά την απελευθέρωση της Ηπείρου από σκλαβιά πέντε αιώνων. Ο εν λόγω Κανονισμός συντάχθηκε με μία διάθεση διασταλτικής ερμηνείας της βούλησης των διαθετών και με σκοπό την ικανοποίηση των μεγάλων εθνικών και κοινωνικών αναγκών εκείνης της εποχής.
Παρ΄ όλο ότι στο 17ο Άρθρο του Κανονισμού ορίζεται ότι «οι ετήσιοι προϋπολογισμοί – ανά σκοπό – καθορίζονται συμφώνως προς ταις διατάξεσι των διαθηκών» αποδείχθηκε εν τη πράξει ότι οι διατάξεις του εν λόγω Κανονισμού απέχουν πολύ από το να θεωρούνται ότι είναι εναρμονισμένες και σύμφωνες με την βούληση των διαθετών, ιδιαίτερα δε με τη βούληση του Νικολάου Ζωσιμά. Συγκεκριμένα:
 • Η διαχείριση του Κληροδοτήματος Ν. Ζωσιμά θα γίνεται πλέον από κοινού, ΜΕ τους ίδιους κανόνες και από το ίδιο όργανο που θα διαχειρίζεται του Ιερούς Ναούς, τα παρεκκλήσια και τα νεκροταφεία! Το 21μελές Διοικητικό Συμβούλιο θα συντίθεται από 10 Επιτρόπους Εκκλησιών, από 11 μέλη που θα επιλέγονται από ένα εκλεκτορικό σώμα στο οποίο πλειοψηφούν κατά 65% οι Επίτροποι των Εκκλησιών και θα προεδρεύεται από τον εκάστοτε Μητροπολίτη Ιωαννίνων.
 • Όχι μόνο δεν ετηρήθησαν τα όσα ορίζει ο Ν.Ζωσιμάς για την χρηματοδότηση, διοίκηση και λειτουργία της Ζωσιμαίας Σχολής, αλλά παραλήφθηκε από τον Κανονισμό ολόκληρο το άρθρο Ε’ της διαθήκης.
 • Οι πόροι που προορίζονταν για την Ζωσιμαία Σχολή (μερίδα Ζωσιμαίας Σχολής) θα διατίθενται πλέον για την εκπλήρωση άλλων σκοπών, διαφορετικών απ’ αυτούς που ορίζονται από τον διαθέτη (μεταξύ των οποίων για την ανέγερση κτιρίων αλλά και την ίδρυσιν λουτρών, σκοπευτηρίων, την σύστασιν παιδονομικής υπηρεσίας, την ενθάρρυνσιν και ενίσχυσιν προς συντήρησιν και αναγέννησιν της Ηπειρωτικής τέχνης κ.λ.π.).
 • Η διαχείριση των πόρων της μερίδας Ζωσιμαίας Σχολής θα γίνεται πλέον από ένα Ν.Π.Ι.Δ. το οποίο ονομάζεται Εκπαιδευτική Επιτροπή και το Δ.Σ. του οποίου αποτελείται από 4 μέλη, πλέον τον εκάστοτε Μητροπολίτη Ιωαννίνων ο οποίος θα αποτελεί και τον Πρόεδρό της.
 • Τα 4 μέλη της Εκπαιδευτικής Επιτροπής δεν θα εκλέγονται πλέον «σε γενική συνέλευση των Δημογερόντων των Ιωαννίνων, των πιο έγκριτων και των πιο έμπειρων Ιωαννιτών», αλλά από εκείνο το εκλεκτορικό σώμα στο οποίο πλειοψηφούν κατά 65% οι Επίτροποι των Εκκλησιών!
 • Τα Αγαθοεργά Καταστήματα αποσυνδέθηκαν– ηθικά και διαχειριστικά – από την ευθύνη λειτουργίας της Προτύπου Ζωσιμαίας Σχολής και από την θεσμική υποχρέωση τους ως θεματοφύλακα της εκπαιδευτικής παράδοσης της. (η ευθύνη λειτουργίας της Προτύπου Ζωσιμαίας Σχολής διαβιβάστηκε έμμεσα και σιωπηλά στο Υπουργείο Παιδείας)    
Παρόλα ταύτα επισημαίνουμε, με ιδιαίτερη έμφαση, το εξής: Ο νομοθέτης αναγνώρισε ότι οι διατάξεις του Κανονισμού δεν αποτελούν σταθερές και αναλλοίωτες διατάξεις (όπως ισχύει για τις διατάξεις διαθηκών ή κληροδοσιών), καθόσον αποβλέπουν στο να ικανοποιήσουν πρόσκαιρες και μεταβαλλόμενες ανάγκες και ως εκ τούτου είναι προσωρινές. Για τον λόγο αυτό ο νομοθέτης προσέθεσε την ακροτελεύτια διάταξη (άρθρο 48), σύμφωνα με την οποία ο Κανονισμός «δύναται να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί μετά παρέλευσιν ενός έτους αναλόγως των παρουσιαζομένων αναγκών και των εκ πείρας διδαγμάτων» και όρισε τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων αρμόδιο για την εποπτεία της Εφοροεπιτροπείας και την εφαρμογή του Κανονισμού 
Τι άλλαξε από το 1926 μέχρι σήμερα και ποιες είναι οι σημερινές ανάγκες και ποια είναι τα «εκ της πείρας διδάγματα»; 
 1. Σχολιασμός της υφισταμένης καταστάσεως 
 • Από το 1926 παρήλθαν 92 χρόνια και στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε έχει αλλάξει άρδην το εθνικοκοινωνικό περιβάλλον εφαρμογής του Κανονισμού και οι έκτακτες ανάγκες της εποχής εκείνης
 • Στην ουσία ο Κανονισμός Λειτουργίας των Αγαθοεργών είναι ένα αναχρονιστικό κείμενο κενό περιεχομένου και η εφαρμογή του δεν γίνεται πλέον με την δέουσα αυστηρότητα, αλλά με μία διασταλτική ερμηνεία των διατάξεων του και με ένα τρόπο ο οποίος εγγίζει – εάν δεν τα υπερβαίνει – τα όρια της νομιμότητας.
 • Το 1979 ετέθη σε εφαρμογή ο Κανονισμός της Ιεράς Συνόδου της Ελλάδος 8/1979 «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών» και έκτοτε κατέστησαν πρακτικά – αλλά και ουσιαστικά – ανεργεργές και έπρεπε να παύσουν να ισχύουν όλες οι διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας των Αγαθοεργών Καταστημάτων Ιωαννίνων που αφορούν: α) στη διοίκηση Ιερών Ναών, Νεκροταφείων κ.λ.π. από την Εφοροεπιτροπεία β) στην εκλογή των Επιτρόπων Εκκλησιών και – κατ’ επέκταση –  στην εκλογή των Εφοροεπιτρόπων. Είναι δε αυτονόητο ότι από το 1979 και μετά τα Αγαθοεργά θα έπρεπε να λειτουργούν ως αυτόνομο Κοινωνικό Ίδρυμα με αποκλειστική αποστολή την διαχείριση των Κληροδοτημάτων
 • πολλά από τα ιδρύματα που λειτουργούν βάσει του συγκεκριμένου Κανονισμού δεν υφίστανται σήμερα ή δεν υπάγονται στην δικαιοδοσία των Αγαθοεργών (Νοσοκομείο Χατζηκώστα, Φαρμακείο των Ελεών, Κοινόν Νοσομείον-Σπιτάλια κ.α). Επίσης έπαψε να υφίσταται και η Ένωση Εφέδρων Πολεμιστών, 2 μέλη της οποίας συμμετέχουν στην διαδικασία επιλογής των μελών της Εφοροεπιτρπείας
 • Από το 1979 και μετά, τα 21 μέλη της Εφοροεπιτρπείας δεν εκλέγονται καν με την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 9 του Κανονισμού (δηλαδή από τους ενορίτες των 5 εκκλησιών, βάσει ακριβών ενοριακών καταλόγων) αλλά διορίζονται – άμεσα ή έμμεσα – από τον εκάστοτε Μητροπολίτη.
 • Η άυλη περιουσία του Κληροδοτήματος Ν. Ζωσιμά (μετοχές) έχει απαξιωθεί πλήρως και τα μόνα, άξια λόγου, περιουσιακά στοιχεία του Κληροδοτήματος είναι η ακίνητη περιουσία της «Μερίδας Ζωσιμαίας Σχολής» (8 κτίρια συνολικού ωφέλιμου εμβαδού 19.245 τετραγωνικών μέτρων)..
 • Τα Αγαθοεργά καταστήματα παραχωρούν την ακίνητη περιουσία της «Μερίδας Ζωσιμαίας Σχολής» στο Ελληνικό Δημόσιο, κατά παράβαση της ηθικής τάξεως και των χρηστών κανόνων διαχείρισης, δωρεάν χωρίς την είσπραξη του νομίμου οικονομικού – ή άλλης μορφής – ανταλλάγματος.
 • Διαμορφώθηκαν προϋποθέσεις μεγάλης απομείωσης της αξίας της ακίνητης περιουσίας της «Μερίδας Ζωσιμαίας Σχολής», λόγω ανυπαρξίας κάποιας προγραμματικής συμφωνίας ορισμού των υπευθύνων συντήρησης και επισκευών των κτιρίων, καταβολής ΕΝΦΙΑ, φόρων κ.λ.π..
 • Η Ζωσιμαία Σχολή έχει αποσυνδεθεί – εκπαιδευτικά, διαχειριστικά και διοικητικά – από το Κληροδότημα. Έτσι τα Αγαθοεργά καταστήματα έπαψαν να ασκούν τον ρόλο του θεματοφύλακα της εκπαιδευτικής παράδοσης και των συμφερόντων της Σχολής (ως νομικού και εκπαιδευτικού προσώπου)
 • Το Ελληνικό Δημόσιο ιδιοποιείται μεν τα περιουσιακά «Μερίδας Ζωσιμαίας Σχολής», αλλά από το 1985 και μετά, αρνείται την ένταξη της Ζωσιμαίας Σχολής στον θεσμό των Προτύπων Σχολείων, με συνέπεια να αποστερείται η κοινωνία των Ιωαννίνων των πλεονεκτημάτων που της παρείχε η λειτουργία ενός δημόσιου σχολείου «αριστείας»
 • Ο Ν. Ζωσιμάς είχε αναθέσει την ευθύνη εκπλήρωση των σκοπών της διαθήκης του εις την επιμέλειαν και προσπάθησιν της κοινότητος των Ιωαννίνων, είχε ορίσει ως διαχειριστές και εκτελεστές των επιθυμιών του τους Εφόρους οι οποίοι θα εκλέγονταν σε γενική συνέλευση των Δημογερόντων των Ιωαννίνων, των πιο έγκριτων και των πιο έμπειρων Ιωαννιτών και δεν προέβλεψε την συμμετοχή του Μητροπολίτη Ιωαννίνων σε καμμία από τις ουσιαστικές διαδικασίες διαχείρισης των χρημάτων και της εφαρμογής των όρων της διαθήκης. Υπό τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν σήμερα, η διαχείριση του κληροδοτήματος τελεί υπό τον απόλυτο έλεγχο του Μητροπολίτη, γεγονός που αλλοιώνει πλήρως τον διαχειριστικό χαρακτήρα του Κληροδοτήματος, το οποίο από κοσμικό ίδρυμα τείνει να μετατραπεί σε εκκλησιαστικό ίδρυμα, αν δεν έχει μετατραπεί ήδη.
 • Προκλήθηκε, όπως δεν θα έπρεπε, μία δημόσια αντιπαράθεση της κοινωνίας των Ιωαννίνων με τα Αγαθοεργά Καταστήματα, γεγονός το οποίο αποβαίνει αναμφίβολα εις βάρος των μακροχρόνιων δεσμών (ηθικών, εκπαιδευτικών, διοικητικών και διαχειριστικών), που χαρακτηρίζει τη σχέση μεταξύ των δύο αυτών μερών. 
 1. Σκέψεις περί του πρακτέου 
 • Πιστεύουμε ότι με την ειλικρινή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων μερών και των φορέων, που έχουν άμεσο και νόμιμο ενδιαφέρον για την εναρμόνιση του Κανονισμού των Αγαθοεργών Καταστημάτων με το την βούληση των διαθετών (Μητροπολίτης Ιωαννίνων, Αγαθοεργά Καταστήματα Ιωαννίνων, Δήμος Ιωαννιτών, Ένωση Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων κ.α.) μπορεί να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα, επ’ ωφελεία της κοινωνίας των Ιωαννίνων.
 • Θεωρείται αυτονόητο το ότι η ουσιαστική σύμπραξη του Μητροπολίτη Ιωαννίνων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ταχεία και ευτυχή διεκπεραίωση των απαιτούμενων τυπικών διαδικασιών.
 • Από το προηγούμενο Κεφάλαιο 5 προκύπτει ότι «βάσει της εκ της πείρας διδαγμάτων» καθίσταται επιτακτική η ανάγκη αναθεώρησης του Κανονισμού των Αγαθοεργών Καταστημάτων ώστε αυτός να είναι απόλυτα προσαρμοσμένος με τις σημερινές ανάγκες. Κατά συνέπεια κρίνεται ότι η πιο πρόσφορη οδός για την αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας των Αγαθοεργών είναι αυτή της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του ισχύοντος Κανονισμού του 1926. Είναι αυτονόητο ότι η συγκεκριμένη διαδικασία είναι ήδη θεσμοθετημένη και μη επιδεχόμενη ουδεμιάς αμφισβήτησης ή παρερμηνείας.
 • Επικουρικά μπορούμε να επικαλεσθούμε και τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Ν. 4182/2013 «Περί κληροδοτημάτων» κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι προτάσεις μας να είναι απόλυτα εναρμονισμένες με τις διατάξεις του Άρθρου 2 παράγραφος 1 του προαναφερθέντος Νόμου.
 1. Πρόταση 
 • Προτείνεται να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο (ή δυνατόν ομόφωνα) το ΨΗΦΙΣΜΑ το οποίο σας το καταθέτουμε
 • Το ψήφισμα να κοινοποιηθεί επίσημα στον Μητροπολίτη Ιωαννίνων με την παράκληση να συνεργασθεί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την από κοινού διευθέτηση του θέματος

ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Επειδή

 • από το 1926 μέχρι σήμερα έχει αλλάξει άρδην το εθνικοκοινωνικό περιβάλλον εφαρμογής του Κανονισμού και οι έκτακτες ανάγκες της εποχής εκείνης
 • καθίσταται – νομικά και διαχειριστικά – αδύνατη η συνέχιση της διαχείρισης των Κληροδοτημάτων, υπό το ίδιο νομικό και διαχειριστικό καθεστώς που διέπει τους Ιερούς Ναούς, τα παρεκκλήσια και τα νεκροταφεία
 • η σύνθεση των περιουσιακών στοιχείων έχει μεταβληθεί δραματικά και το μόνο ουσιαστικό περιουσιακό στοιχείο που διαθέτουν τα Αγαθοεργά Καταστήματα είναι τα 8 διδακτήρια της Εκπαιδευτικής Επιτροπής
 • η συνέχιση της παροχής των διδακτηρίων στο Ελληνικό δημόσιο άνευ ανταλλάγματος και χωρίς την σύνταξη των απαιτουμένων εγγράφων περιγραφής των εκατέρωθεν υποχρεώσεων αποβαίνει εις βάρος των συμφερόντων του Κληροδοτήματος
 • θεωρούμε επιβεβλημένη την επανασύνδεση της Ζωσιμαίας Σχολής με το Κληροδότημα Ν. Ζωσιμά
 • θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη ανασύνταξης του Κανονισμού Λειτουργίας των Αγαθοεργών ώστε αυτός είναι απόλυτα εναρμονισμένος με την βούληση των διαθετών
 • τα εκ της πείρας διδάγματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι για την αντιμετώπιση των σημερινών αναγκών απαιτείται η τροποποίηση ή συμπλήρωση του ισχύοντος Κανονισμού

αποφασίζουμε τα εξής

 1. απαιτείται η, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 48 του Κανονισμού Λειτουργίας των Αγαθοεργών, άμεση αναθεώρηση του, ώστε αυτός να είναι απόλυτα εναρμονισμένος με την βούληση των διαθετών και να ικανοποιεί τις αναγκαίες προϋποθέσεις που περιγράφονται στον Ν. 4182/2013 «Περί κληροδοτημάτων»
 2. Υποστηρίζουμε ότι η διεκπαιραίωση των τυπικών διαδικασιών αναθεώρησης του Κανονισμού Λειτουργίας των Αγαθοεργών πρέπει να γίνει με ειλικρινή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων μερών και των φορέων που έχουν άμεσο και νόμιμο ενδιαφέρον επ’ αυτού (Μητροπολίτης Ιωαννίνων, Αγαθοεργά Καταστήματα Ιωαννίνων, Δήμος Ιωαννιτών, Ένωση Αποφοίτων Ζωσιμάιας Σχολής Ιωαννίνων κ.α.). Γι αυτόν τον λόγο η πρόταση προς τον αρμόδιο κ. Υπουργό Παιδείας πρέπει να συνταχθεί και να υποβληθεί ως κοινή πρόταση όλων των φορέων της πόλεως
 3. Να συσταθεί εντός 15 ημερών διαπαραταξιακή επιτροπή, με συμμετοχή και άλλων εμπλεκομένων φορέων) για την παρακολούθηση και διεκπεραίωση των απαιτούμενων διαδικασιών
 4. Να διαβιβαστεί το παρόν ψήφισμα στον Μητροπολίτη Ιωαννίνων με την παράκληση να συνεργασθεί άμεσα με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την από κοινού διευθέτηση του θέματος