Ν. 4182/2013 – Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις

Τον Νοέμβριο 2013 ετέθη σε εφαρμογή από τον Νοέμβριο 2013 ο Ν. 4182/2013 με τίτλο “Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις”.

Από τις πιο ενδιαφέρουσες από τις διατάξεις του συγκεκριμένου Νόμου είναι οι εξής:

 • Το Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει την πιστή και επακριβή εκτέλεση της βούλησης των διαθετών και των δωρητών (Άρθρο 2.1)

 • Στην περίπτωση που υπάρχει αμφιβολία ή αμφισβήτηση περί του περιεχομένου της βούλησης του διαθέτη ή του δωρητή,  η διαφορά αυτή επιλύεται από το αρμόδιο δικαστήριο (άρθρο 825 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας)

 • Στο άρθρο 81 προβλέπεται ότι οι Οργανισμοί ή καταστατικά (εν προκειμένω ο Κανονισμός Λειτουργίας Αγαθοεργών Καταστημάτων Ιωαννίνων) ιδρυμάτων (εν προκειμένω τα Αγαθοεργά Καταστήματα Ιωαννίνων), που έχουν εγκριθεί στο παρελθόν με τυπικό νόμο ή ισοδύναμη νομοθετική πράξη (Ν.Δ. 12ης Μαίου 1926 ΦΕΚ 153 Α του 1926 και Ν.Δ. 1ης Ιουλίου 1926, ΦΕΚ 218 του 1926) , μπορεί να τροποποιούνται ή να συμπληρώνονται με προεδρικό διάταγμα, σύμφωνα με το άρθρο 51 του παρόντος Κώδικα

 • Στην παράγραφο 51.1 περιγράφεται, ως κάτωθι, η διαδικασία τροποποίησης των Καταστατικών ή Κανονισμών Λειτουργίας των ιδρυμάτων που έχουν εγκριθεί στο παρελθόν με τυπικό νόμο ή ισοδύναμη νομοθετική πράξη:

  1. Ο οργανισμός (Καταστατικό, Κανονισμός Λειτουργίας) του ιδρύματος εγκρίνεται με προεδρικό διάταγμα, με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου ως εκ του σκοπού Υπουργού

  2. Ο οργανισμός (Καταστατικό, Κανονισμός Λειτουργίας) συντάσσεται από τον εκτελεστή ή τους διοικητές του ιδρύματος σύμφωνα με όσα ορίζονται στη συστατική πράξη (εν προκειμένω από την Εφοροεπιτροπεία των Αγαθοεργών Καταστημάτων Ιωαννίνων)

  3. Οι προτείνοντες Υπουργοί μπορούν να τροποποιούν το σχέδιο που υποβλήθηκε από τον εκτελεστή ή τους διοικητές, με την τήρηση, πάντα, των όρων της συστατικής πράξης

  4. Στην περίπτωση που ο εκτελεστής ή οι διοικητές του ιδρύματος αμελήσουν να συντάξουν πρόταση τροποποίησης του οργανισμού τότε το έργο αυτό το αναλαμβάνει η αρμοδία αρχή (εν προκειμένω, μάλλον αρμοδία αρχή θεωρείται ο Υπουργός Παιδείας)


Παραπομπές

Κώδικας κοινωφελών περιουσιών

Ν.Δ. της 30ης  Απριλίου 1926

Ν.Δ. της 1ης  Ιουλίου 1926

Συντάκτης: Αθανάσιος Δάλλας