Νόμος 3966/2011 για τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Δεν είναι υπερβολικό να ισχυριστούμε το ότι ο Σύλλογος Αποφοίτων της Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων ήταν πρωτοπόρος στην προσπάθεια αναβάθμισης της δημόσιας παιδείας. Επιστέγασμα αυτών των προσπαθειών ήταν η ψήφιση του Νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 118Α/2011) που φέρει τον τίτλο «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».

Ο νόμος αυτός, παρά τις ελλείψεις και τις αδυναμίες του, περιέχει πολλές διατάξεις που μας δίνουν την δυνατότητα να λειτουργήσει η Γεραρά Ζωσιμαία Σχολή ξανά σαν σχολείο παροχής παιδείας υψηλού επιπέδου.

Αναφέρομαι παρακάτω σε μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες διατάξεις του Νόμου 3966/2011:

  • Ορίζεται σαν στόχος των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων η υποστήριξη της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της αριστείας

  • Επιτρέπεται η δημιουργία ομίλων, στους οποίους μπορούν να συμμετέχουν μαθητές από όλα τα σχολεία της δημόσιας εκπαίδευσης και η ανάδειξη, προώθηση και εκπαίδευση μαθητών με ιδιαίτερες μαθησιακές δυνατότητες και ταλέντα

  • Οι μαθητές των Προτύπων Γυμνασίων και Λυκείων θα εισάγονται με εξετάσεις.

  • Θα γίνεται συνεχής αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων και του προσωπικού τους

  • Προβλέπεται η δυνατότητα χρηματοδότησης των Σχολείων από δωρεές και κληροδοτήματα

  • Το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο του σχολείου αποφασίζει μεταξύ άλλων και τα εξής:

  • τη δημιουργία ομίλων μαθητών ή τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και για την εγγραφή μαθητών στους ομίλους και τα τμήματα αυτά

  • την τροποποίηση του αναλυτικού και του ωρολογίου προγράμματος του Προτύπου Πειραματικού Σχολείου, προκειμένου να υλοποιηθούν καινοτομίες, να λειτουργήσουν οι όμιλοι, τα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας, τα πιλοτικά ερευνητικά προγράμματα, η συνεργασία με σχολεία της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και ό,τι άλλο κριθεί σκόπιμο κατά τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του σχολείου


Παραπομπές

Νόμος 3966/2011 για τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Συντάκτης: Αθανάσιος Δάλλας