Μετονομασία των Τσεριτσάνων

Πρόσφατα αποφασίστηκε από τον Δήμο Δωδώνης η επανυποβολή του αιτήματος για την μετονομασία του χωριού μου “Πλατάνια” σε “Τσερίτσανα”. Δυστυχώς η απόφαση αυτή ελήφθη ερήμην των κατοίκων του χωριού (άρθρο 11 του Κανονισμού λειτουργίας Κοινοτήτων), με αυθαίρετη καθαίρεση μου ως εκλεγμένου εκπροσώπου του χωριού για την τεκμηρίωση, προώθηση και υποστήριξη ενώπιον πάσης αρχής του αιτήματος μετονομασίας της κοινότητος  και με καταφανή παραβίαση των κανόνων δεοντολογίας και διαφάνειας (οικειοποίηση της μακροχρόνιας εργασίας μου συλλογής στοιχείων, διαστρέβλωση των γεγονότων κ.λ.π.). Εξ όσων είμαι σε θέση να γνωρίζω εμπνευστές αυτής της  αυθαίρετης πρωτοβουλίας ήταν αυτοί που, με τις δικές τους αυθαίρετες ενέργειες ανέτρεψαν, το 2012, την εξασφαλισμένη επιτυχή έκβαση της υποθέσεως μας (δηλαδή ακύρωσαν την έγκριση της μετονομασίας από το Συμβούλιο Τοπωνυμιών). Κατόπιν τούτου συνέταξα και απέστειλα στον Δήμο Δωδώνης την παρακάτω επιστολή:
 Αθήνα, 23 Ιουλίου 2018
Προς: τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δωδώνης
Κοινοποίηση: 1) Δήμαρχο Δωδώνης κ. Χρήστο Ντακαλέτση
                       2) Δημοτικές παρατάξεις Δήμου Δωδώνης
                       3) Πρύτανη Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Γεώργιο Καψάλη
Θέμα: Μετονομασία κοινότητος Πλατάνια σε Τσερίτσανα
 Από σχετικό δημοσίευμα της ιστοσελίδας EpirusPost.gr  πληροφορήθηκα ότι στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δωδώνης της 10ης Ιουνίου 2018 συζητήθηκε και αποφασίστηκε η προώθηση του αιτήματος μετονομασίας της κοινότητας από «Πλατάνια» σε «Τσερίτσανα».
Κατ’ αρχάς χαιρετίζω την πρωτοβουλία σας για την εκ νέου υποβολή του σχετικού αιτήματος προς το Συμβούλιο Τοπωνυμιών του Υπουργείου Εσωτερικών και σας συγχαίρω για την επιλογή του Πρύτανη κ. Γεωργίου Καψάλη ως επικεφαλής της ομάδας υποστήριξης του σχετικού αιτήματος.
Από το περιεχόμενο των εισηγήσεων του κ. Δημάρχου και του κ. Καψάλη εκτιμώ ότι η Δημοτική αρχή αγνοούσε το ότι από το 2006 μέχρι πρόσφατα είχα οριστεί ως ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος για την τεκμηρίωση, προώθηση και υποστήριξη ενώπιον πάσης αρχής του αιτήματος μετονομασίας της κοινότητος. Διαφορετικά δεν μπορεί να δωθεί καμμία πειστική απάντηση στο ερώτημα: γιατί δεν με καλέσατε να παραστώ στην συνεδρίαση της 10ης Ιουνίου 2018 δεδομένου μάλιστα ότι με παρουσία μου σ’ αυτήν την δημόσια συνεδρία α) θα ικανοποιούνταν οι στοιχειώδεις κανόνες δεοντολογίας και ευπρέπειας και β) το Δημοτικό Συμβούλιο θα ενημερώνονταν υπεύθυνα για το πραγματικό ιστορικό της υπόθεσης. Πέραν τούτου η μη παράσταση μου στην συγκεκριμένη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι λίαν πιθανό να παρερμηνευτεί και να θεωρηθεί ως «μομφή» κατά του προσώπου μου και ως πράξη αποδοκιμασίας των σχετικών με την μετονομασία του χωριού ενεργειών μου.
Κατόπιν τούτου είμαι υποχρεωμένος να σας ενημερώσω γραπτώς για τα πραγματικά γεγονότα του παρελθόντος ως εξής; 
 1. Παρατηρήσεις επί της δημοσιευθέντος σκεπτικού της αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.
 Εκτιμώ ότι ο ανυποψίαστος αναγνώστης, διαβάζοντας τα αποσπασματικά κείμενα που καταχωρούνται στο προαναφερθέν δημοσίευμα της ιστοσελίδας EpirusPost.gr, μπορεί να οδηγηθεί εύκολα σε εσφαλμένα συμπεράσματα και να θεωρήσει ότι: α) η μέχρι τούδε τεκμηρίωση των προτάσεων δεν ήταν επαρκής (ή ήταν λανθασμένη), β) το σκεπτικό και η επιχειρηματολογία των προηγούμενων Δημοτικών Συμβουλίων ήταν σωστά, γ) η απουσία των στοιχείων που συνδέονται με τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο αποτέλεσε ουσιαστικό αίτιο για την απόρριψη του αιτήματος και δ) η μέχρι τώρα εκπροσώπηση εστερείτο κύρους και επιστημονικών γνώσεων.
Όμως βάσει των όσων πραγματικών στοιχείων παραθέτω στις επόμενες παραγράφους αποδεικνύεται ακριβώς το αντίθετο, ότι δηλαδή: α) η τεκμηρίωση των προτάσεων, όπως αυτές συντάχθηκαν και προτάθηκαν από τον υπογράφοντα την παρούσα επιστολή (σε συνεργασία με τον Φιλόλογο, ερευνητή και μελετητή Βασίλειο Βακάλη), ήταν πλήρης και απόλυτα επιτυχής, β) η μη, εισέτι, επιθυμητή έκβαση του εγχειρήματος οφείλεται κατά κύριο στους κακούς χειρισμούς, στο λανθασμένο σκεπτικό και στην – επιστημονικά απαράδεκτη – επιχειρηματολογία που επικαλέσθηκαν αυθαίρετα τα προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια, γ) η επίκληση της καταστροφής του χωριού από τους Γερμανούς δεν βλάπτει μεν, αλλά δεν αποτελεί καν στοιχείο τεκμηρίωσης υπέρ της ετυμολογίας του ονόματος  και δ) όσοι ασχοληθήκαμε μέχρι τώρα με την τεκμηρίωση (ο υπογράφων και ο συγχωριανός μας Φιλόλογος, ερευνητής και μελετητής Βασίλειος Βακάλης), την προώθηση και την υποστήριξη του παγίου αιτήματος μετονομασίας της κοινότητος μας διαθέτουμε και κύρος και πλήρη επιστημονική κατάρτιση και δεν επιτρέπω σε κανέναν να το αμφισβητήσει και μάλιστα με αυθαίρετες και αβάσιμες αναφορές.
Επίσης θεωρώ ότι η οικειοποίηση πνευματικής εργασίας άλλων (εν προκειμένω της επίπονης και μακροχρόνιας εργασίας που κατέβαλα για την συλλογή,  ταξινόμηση και αξιολόγηση των στοιχείων τεκμηρίωσης της πρότασης) αποτελεί σοβαρό ηθικό ολίσθημα. Δηλώνω κατηγορηματικά ότι η Τοπική Κοινότητα, ο Δήμος Σελλών και ο Δήμος Δωδώνης όχι μόνο δεν συμμετείχαν καθόλου σ’ αυτή την εργασία (μηδενική συνεισφορά). Κατά συνέπεια η δημοτική αρχή δεν νομιμοποιείται να εμφανίζει αυτό το έργο σαν δικό της έργο  και πολύ περισσότερο δεν επιτρέπεται να τα διοχετεύει στον κ. Πρύτανη (και να τον εκθέτει εν αγνοία του) αποκρύπτοντας του την αλήθεια.
 1. Ιστορικό της επαναφοράς του αιτήματος στην επικαιρότητα
Τον Φεβρουάριο 2006 σε Γενική Συνέλευση των κατοίκων των Τσεριτσάνων, παρουσία του τότε Δημάρχου Σελλών Α. Δήμου, του Βουλευτή κ. Μ. Παντούλα και του πολιτευτή και πρώην υπουργού κ. Α. Φούσα ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις: α) να υποβληθεί εκ νέου στο Συμβούλιο Τοπωνυμιών του Υπουργείου Εσωτερικών τα αίτημα μετονομασίας της κοινότητας από «Πλατάνια» σε «Τσερίτσανα» και β) ορίσθηκε ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος για την τεκμηρίωση, προώθηση και υποστήριξη ενώπιον πάσης αρχής του αιτήματος μετονομασίας της κοινότητος ο υπογράφων το παρόν έγγραφο, Αθανάσιος Δάλλας (Μεταλλειολόγος Μηχανικός, εκ Τσεριτσάνων). Η απόφαση επικυρώθηκε και από τον παρόντα Δήμαρχο Σελλών Α. Δήμου και η απόφαση αυτή ουδέποτε ανεκλήθη ούτε από τον Δήμο Σελλών, ούτε από τον Δήμο Δωδώνης.
       3.  Στοιχεία τεκμηρίωση του αιτήματος
 Στις αρχές του 2006 συνεργάστηκα με τον συγχωριανό μας Φιλόλογο, ερευνητή και μελετητή Βασίλειο Βακάλη και συνέταξα το έγγραφο τεκμηρίωσης των προτάσεων μας στο οποίο συμπεριέλαβα τα παρακάτω αποδεικτικά στοιχεία τεκμηρίωσης των ισχυρισμών μας:
 • Συλλογή δημοτικών τραγουδιών του Claude Fauriel “CHANTS POPULAIRES DE LA GRECE MODERNΕ PARIS 1824” – φωτοτυπίες του κεφαλαίου στο οποίο περιγράφονται οι πόλεμοι και Σουλίου και καταγράφεται, ως αντιπροσωπευτικό εκείνης της περιόδου, το ιστορικό τραγούδι «Στη βρύση στα Τσερίτσανα (από την προσωπική μου βιβλιοθήκη)
 • Ο επετειακός δίσκος της Ακαδημίας Αθηνών για τον εορτασμό των 150 χρόνων από την επανάσταση του 1821 – φωτοτυπία του συνοδευτικού εντύπου από το οποίο αποδεικνύεται ότι το ιστορικό τραγούδι «Στη βρύση στα Τσερίτσανα» επελέγη και καταχωρήθηκε ως το 2ο τραγούδι του 1ου δίσκου. (από την προσωπική μου συλλογή δίσκων)

 • Ο δίσκος της Συλλογής Σίμωνα Καρρά «Τραγούδια της Ηπείρου – Songs of Epirus» – φωτοτυπίες του εξωφύλλου και του ειδικού συνοδευτικού εντύπου εκ των οποίων αποδεικνύεται ότι το ιστορικό τραγούδι «Στη βρύση στα Τσερίτσανα είναι το μόνο ιστορικό τραγούδι των πολέμων του Σουλίου που συμπεριελήφθη στην συλλογή (από την προσωπική μου συλλογή δίσκων)
 • Φωτογραφία του μνημείου του χωριού μας που ανηγέρθη προς τιμήν των ηρωικών γυναικών του χωριού μας και της σημαντικής συμβολής τους στην απελευθέρωση των Ιωαννίνων (1912 – 1913)
 • Αντίγραφο του Ημερολογίου του Φώτου Τζαβέλλα (Άνοιξη 1971) από το οποίο αποδεικνύεται ότι η φάρα των Τζαβελλαίων διατηρούσε στενούς δεσμούς με τα Τσερίτσανα. 
Για την αιτιολόγηση της απορριπτικής απόφασης του 2008 (Πρακτικό 16/2008 του Συμβουλίου Τοπωνυμιών) ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Γρηγόριος Φρέσκος επικαλέστηκε το εξής – ανακριβές – επιχείρημα: “… Από το 1954 που έγινε η αλλαγή του ονόματος σε Πλατάνια δεν έχει γίνει κάποια ενέργεια επαναφοράς του παλαιού ονόματος ….”
Εγώ στο παρελθόν είχα ενδιαφερθεί και είχα συγκεντρώσει έναν μεγάλο αριθμό εγγράφων που συνδέονταν με το ιστορικό της μετονομασίας του χωριού. Δεν ήμουν όμως σίγουρος ότι το αρχείο που διέθετα ήταν πλήρες.  Αμέσως μετά την κοινοποίηση σ’ εμάς της απορριπτικής απόφασης  (2008) θεώρησα σκόπιμο να απευθυνθώ στους εκπροσώπους της Κοινότητος και του Δήμου Σελλών και τους ζήτησα να μου παραδώσουν φωτοτυπημένα αντίγραφα όλων των αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου (από το 1954 και μετά) που σχετίζονται με την μετονομασία του χωριού καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που σχετίζεται με αυτό το θέμα (έγγραφα άλλων δημοσίων αρχών, γνωμοδοτήσεις ειδικών, αποφάσεις Πολιτιστικών Φορέων κ.λ.π.). Η απάντηση που πήρα ήταν η εξής: «Δεν διαθέτουμε κανένα από τα στοιχεία που ζητάς». Και σαν να μην έφτανε αυτό αργότερα μου ζήτησαν να απολογηθώ και να τους απαντήσω στο ερώτημα : «δεδομένου ότι οι ίδιοι δεν μου παρέδωσαν τίποτε, πού βρήκα αυτά τα στοιχεία;». Από αυτό το περιστατικό και μόνο αποδεικνύεται ότι η Τοπική Κοινότητα, ο Δήμος Σελλών και ο Δήμος Δωδώνης όχι μόνο δεν συμμετείχαν στην εργασία τεκμηρίωσης του αιτήματος(μηδενική συνεισφορά) αλλά μου απέκρυπταν συστηματικά την ύπαρξη σημαντικών στοιχείων.
Κατόπιν τούτου συνέταξα το 2009 και υπέβαλλα στον Δήμο Σελλών νέα πρόταση τεκμηρίωσης του αιτήματος στην οποίο συμπεριέλαβα και τα παρακάτω πρόσθετα  αποδεικτικά στοιχεία των ισχυρισμών μας (όλα τα παρατιθέμενα στοιχεία ελήφθησαν από το προσωπικό μου αρχείο):
 • Το από 11 Νοεμβρίου 1969, έγγραφο της Κοινότητας Πλατανίων
 • Το υπ’ αριθμόν 41/7 -11- 76 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανίων
 • Το υπ’ αριθμόν 153/31-3-1981 έγγραφο της Κοινότητας Πλατανίων
 • Το υπ’ αριθμόν 50.681/25-6-1981 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. – Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α.
 • Το υπ’ αριθμόν 275/30-5-1986 έγγραφο της Κοινότητας Πλατανίων
 • Το υπ’ αριθμόν 16.934/5-6-1986 έγγραφο της Νομαρχίας Ιωαννίνων
 • ΥΠΟΜΝΗΜΑ – ΕΚΚΛΗΣΗ της 19ης Ιανουαρίου 1990 που απηύθυνε ο Πρόεδρος της Κοινότητας προς τον Υπουργό Εσωτερικών
 • Το υπ’ αριθμόν 352/29-09-2000 έγγραφο του Δήμου Σελλών
 • Η απόφαση 5/2000 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σελλών
 • Το έγγραφο 44.112/7-11-2001 της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. – Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α.
 • Εισήγηση (μελέτη) του Καθηγητού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Κ. Καρατζά
 • Επιστολή του Καθηγητού της Λαογραφίας και Προέδρου της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρίας κ. Μιχάλη Μερακλή
 • Αναφορά του, τότε, ομότιμου Καθηγητού του Παν. Ιωαννίνων Φ. Κακριδή
 • Επιστολή της Εταιρίας Ηπειρωτικών Μελετών
 • Αναφορά της ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
 • Επιστολή συλλόγου “Οι φίλοι του Σουλίου”
Στην συνεδρίαση μάλιστα του Δημοτικού Συμβουλίου της 10ης Ιουλίου 2018 ο Πρύτανης κ. Καψάλης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους συντάκτες των εκθέσεων, γνωματεύσεων κ.λ.π. που συμπεριέλαβα στην (τότε – 2009)  εισήγηση μου, αναγνωρίζοντας έτσι δημόσια το πόσο σημαντικά ήταν αυτά τα στοιχεία που διέσωσα και τα οποία κατέθεσα υπέρ της ενίσχυσης του «οπλοστάσιού» των επιχειρημάτων μας (ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ο ίδιος θεωρούσε – εν αγνοία του του και χωρίς δική του υπαιτιότητα – ότι τα στοιχεία που του είχαν παραδοθεί είχαν συγκεντρωθεί και αξιοποιηθεί από τα προηγούμενα Κοινοτικά και Δημοτικά Συμβούλια).   
 1. Ενέργειες ενώπιον του Συμβουλίου Τοπωνυμιών του Υπουργείου Εσωτερικών – Παραλήψεις και παρεμβάσεις των εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής 
4.1 Συνεδρίαση του Συμβουλίου Τοπωνυμιών της 4ης Σεπτεμβρίου 2007 (14/2007)
 • Συνέταξα στο τέλος του 2006 και υπέβαλα στον Δήμο Σελλών σχέδιο εισήγησης προς το Συμβούλιο Τοπωνυμιών (συνοδεύονταν από όλα τα στοιχεία τεκμηρίωσης που καταγράφονται στην αρχή της παραγράφου 3).
 • Συναντήθηκα με τον (τότε) Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Προκόπη Παυλόπουλο και απέσπασα την υπόσχεση για θετική του εισήγηση. Την παρακολούθηση του θέματος την ανέθεσε στην Σύμβουλό του κ. Παπαδοπούλου.
 • Εξασφαλίσαμε την θετική εισήγηση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του ΥΠΕΣΔΔΑ και μέλους του Συμβουλίου Τοπωνυμιών κας Βασιλικής Γιαβή, η οποία εισηγήθηκε τα εξής: «Η Υπηρεσία μας αποδέχεται τους λόγους του Δήμου Σελλών και προτείνει την μετονομασία του Τοπικού Διαμερίσματος Πλατανίων του Δήμου σε Τοπικό Διαμέρισμα Τσεριτσάνων».
 • Η κ. Παπαδοπούλου ενημέρωσε τον Δήμαρχο Σελλών Α. Δήμου για το ότι η Υπηρεσία εισηγείται θετικά υπέρ του αιτήματος και ότι έχουμε την αμέριστη υποστήριξη του Υπουργού.
 • Το υπουργείο Εσωτερικών απέστειλε έγγραφο στον Δήμο Σελλών με το οποίο α) τον ενημέρωνε ότι το αίτημα μετονομασίας των Πλατανίων θα συζητηθεί στην συνεδρίαση της 4ης Σεπτεμβρίου 2017 και β) τον καλούσε να παραστεί ενώπιον του Συμβουλίου για την υποστήριξη του αιτήματος. Ο Δήμαρχος όμως αποφάσισε – για λόγους που δεν διευκρινίστηκαν ποτέ – να μην εκπροσωπηθεί ο Δήμος στην συγκεκριμένη συνεδρίαση και δεν με ενημέρωσε για την επικείμενη συνεδρίαση ώστε να παραστώ ενώπιον του Συμβουλίου Τοπωνυμιών και να υποστηρίξω το αίτημα μας.
 • Κατόπιν τούτου η υπόθεση εκδικάστηκε ερήμην μας και μόνον χάρις στην παρέμβαση της κας Βασιλικής Γιαβή η υπόθεση δεν απορρίφθηκε και η λήψη αποφάσεως αναβλήθηκε για μία επόμενη συνεδρίαση.
 • Την επομένη ( 5 Σεπτεμβρίου 2007) δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από την Σύμβουλο του Υπουργού κ. Παπαδοπούλου, η οποία ήταν πολύ θυμωμένη από την στάση μας και μου δήλωσε ότι δεν σκέπτεται να κάνει το ίδιο λάθος στο μέλλον και να εκτεθεί στα μέλη του Συμβουλίου όταν «εμείς αδιαφορούμε για την υπόθεση μας και συμπεριφερόμαστε ανεύθυνα».
 • Η απορριπτική απόφαση καταγράφηκε στο υπ’ αριθμόν 14/2007 Πρακτικό της Επιτροπής Τοπωνυμιών.
4.2 Συνεδρίαση του Συμβουλίου Τοπωνυμιών της 26ης Φεβρουαρίου 2008 (16/2008)
 • Η Συνεδρίαση της Επιτροπής Τοπωνυμίων για την, εξ αναβολής, συζήτηση του αιτήματος μας ορίστηκε για την 26η Φεβρουαρίου 2008
 • Αυτή τη φορά ειδοποιήθηκα έγκαιρα και παρέστην στην συνεδρίαση της Επιτροπής Τοπωνυμιών. Το κλίμα που επικρατούσε στην συνεδρίαση δεν ήταν καθόλου φιλικό και ήταν εμφανής η ουδετερότητα την οποία τηρούσαν πλέον οι υπηρεσιακοί παράγοντες που παρίσταντο στην συνεδρίαση.
 • Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλα δεν μπόρεσα  να μεταβάλω την αρνητική προδιάθεση των μελών του Συμβουλίου Τοπωνυμιών και κατόπιν τούτου το αίτημα μας απορρίφθηκε
 • Η απορριπτική απόφαση καταγράφηκε στο υπ’ αριθμόν 16/2008 Πρακτικό της Επιτροπής Τοπωνυμιών
 • Παρά την αρνητική εξέλιξη εκτιμώ ότι θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε το συγκεκριμένο Πρακτικό και να αντλήσουμε απ’ αυτό σοβαρά επιχειρήματα υπέρ των απόψεων μας.
4.3 Ενέργειες μου προς τον Δήμο Σελλών από το 2009 μέχρι το 2010.
 • Η 26η Φεβρουαρίου 2010 ήταν η καταληκτική ημερομηνία μετά την οποία επιτρέπονταν να υποβάλουμε εκ νέου το αίτημα μας
 • Από τις αρχές 2009 άρχισα να επεξεργάζομαι σχέδιο εισήγησης προς το Συμβούλιο Τοπωνυμιών. Σύμφωνα με την δική μου εισήγηση θα έπρεπε να αξιοποιήσουμε επ’ ωφελεία μας τα όσα καταγράφονται στο Πρακτικό 16/2008 και να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στα εξής σημεία:
 • να αποδείξουμε ότι, οι ισχυρισμοί του Προέδρου του Συμβουλίου κ. Γρηγορίου Φρέσκου επί των οποίων βασίστηκε η απορριπτική απόφαση, είναι ανακριβείς (δηλαδή να ανατρέψουμε τον ισχυρισμό του σύμφωνα με τον οποίο “… από το 1954 που έγινε η αλλαγή του ονόματος σε Πλατάνια δεν έχει γίνει κάποια ενέργεια επαναφοράς του παλαιού ονόματος ….”) και
 • Να αξιοποιήσουμε την γνωμοδότηση του Καθηγητή κ. Χριστόφορου Χαραλαμπάκη περί «αδυναμίας επιστημονικής τεκμηρίωσης του ονόματος Τσερίτσανα” (με άλλα λόγια δεν υπάρχει επιστημονική απόδειξή για ότι το όνομα Τσερίτσανα είναι όνομα σλαβικής προέλευσης).
 • Δεδομένου ότι ο Καθηγητής της Γλωσσολογίας παραδέχονταν και αναγνώριζε ότι δεν υφίσταται επιστημονική τεκμηρίωση περί της (σλαβικής) προέλευσης του ονόματος (άρα κακώς θεωρήθηκε το 1954 ως σλαβικής προελεύσεως) απέφυγα να επικαλεστώ οποιαδήποτε δική μας (αυθαίρετη εν πολλοίς) ερμηνεία της ετυμολογίας του ονόματος. Θεώρησα ότι μας αρκεί η δήλωση του κ. Χαραλαμπάκη και, επί πλέον, θα ήταν ανεπίτρεπτο και ατελέσφορο το να προσπαθούμε να υπερκεράσουμε σε επιστημονική γνώση τον αρμόδιο Καθηγητή του Πανεπιστημίου.
 • Για να αντικρούσουμε τις αβάσιμες αιτιάσεις του κ. Γρηγορίου Φρέσκου έπρεπε να προσκομίσουμε αποδεικτικά στοιχεία για τις ενέργειες που είχαν γίνει, από το 1954 και μετά, για την μετονομασία του χωριού. Απευθύνθηκα στους εκπροσώπους της Κοινότητος και του Δήμου Σελλών αλλά αυτοί μου δήλωσαν ότι «έχουν χαθεί όλα τα παλιά στοιχεία και ότι δεν διαθέτουν κανένα απ’ αυτά τα έγγραφα». Κατόπιν τούτου συμπεριέλαβα στο σχέδιο εισήγησης προς το Συμβούλιο Τοπωνυμιών μόνο όσα στοιχεία διέθετα στο προσωπικό μου αρχείο (όσα απαριθμούνται στο τέλος της παραγράφου 3)..
 • Τον Σεπτέμβριο 2009 υπέβαλα στον Δήμο Σελλών το σχέδιο εισήγησης προς το Συμβούλιο Τοπωνυμιών ώστε να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι απαιτούμενες διαδικασίες και, μετά την 26η Φεβρουαρίου 2010, να υποβληθεί το νέο μας αίτημα προς το Συμβούλιο Τοπωνυμιών.
 • Παρά τις συνεχείς οχλήσεις και παραστάσεις μου, ο Δήμος Σελλών δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον για την επανεκκίνηση των διαδικασιών μετονομασίας του χωριού και, μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2010 που έληγε η θητεία της δημοτικής αρχής, δεν υπέβαλε – ως ώφειλε – το αίτημα μας προς το Συμβούλιο Τοπωνυμιών.
4.4  Ενέργειες μου προς τον Δήμο Δωδώνης μετά την 1η Ιανουαρίου 2011 – Συνεργασία με τον Καθηγητή κ. Χαραλαμπάκη
 Από την 1η Ιανουαρίου 2011 η κοινότητα Πλατανίων (Τσεριτσάνων) υπήχθη στον Δήμο Δωδώνης, στον οποίο ανήκε πλέον η αρμοδιότητα υποβολής του αιτήματος προς το Συμβούλιο Τοπωνυμιών
 • Τον Μάρτιο 2011 συνάντησα τον (τότε) Δήμαρχο κ. Κατσανάκη και, παρουσία του κ. Μιχάλη Παντούλα, τον ενημέρωσα για την υφισταμένη εκκρεμότητα. Αγνοούσε το θέμα και με παρέπεμψε στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παππά για τα περαιτέρω.
 • Συνάντησα τον κ. Παππά δύο φορές στο δικηγορικό του γραφείο (στοά Ορφέως) και μία φορά στα γραφεία του Δήμου. Του ανέλυσα όλο το ιστορικό του θέματος και κατόπιν δικής του επιθυμίας του παρέδωσα α) το σχέδιο εισήγησης προς το Συμβούλιο Τοπωνυμιών που είχα καταθέσει το 2009 στον Δήμο Σελλών (επισυνάπτω συνημμένα αντίγραφο της συγκεκριμένης έκθεσης) και β) φάκελο με όλα τα στοιχεία τεκμηρίωσης του αιτήματος μας εκ 64 Φύλλων.
 • Μετά παρέλευση μερικών μηνών ο κ. Παππάς μου τηλεφώνησε, με ενημέρωσε ότι αποφασίστηκε η υποβολή του αιτήματος και ότι το αίτημα μετονομασίας της Κοινότητος Πλατανίων σε «Τσερίτσανα» έχει υποβληθεί στο Συμβούλιο Τοπωνυμιών. Επίσης μου είπε να βρίσκομαι σε επιφυλακή και ότι θα με ειδοποιήσει έγκαιρα για την ημερομηνία σύγκλισης του Συμβουλίου. ώστε να παραστώ και να υποστηρίξω το αίτημα μας.
 • Σημειώνω εν προκειμένω ότι ουδέποτε μου παραδόθηκε αντίγραφο της εισήγησης του Δήμου Δωδώνης προς το Συμβούλιο Τοπωνυμιών, το κείμενο της οποίας αγνοώ μέχρι σήμερα.
 • Εν όψει της συγκλίσεως του Συμβουλίου Τοπωνυμιών επικοινώνησα με τον Καθηγητή κ. Χαραλαμπάκη και ανταλλάξαμε μερικές πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις για το θέμα μας οι οποίες καταγράφονται εν συντομία ως εξής:
 • Του εξήγησα ότι εφ’ όσον ο ίδιος δεν μπορεί να ερμηνεύσει επιστημονικά την προέλευση του ονόματος «Τσερίτσανα», καθίσταται αυταπόδεικτο το ότι κανείς εξ ημών (των μη ειδικών επιστημόνων) δεν είναι σε θέση να δώσει επιστημονική ερμηνεία της ετυμολογίας του ονόματος.
 • Δεδομένου ότι ο ίδιος επέμενε, στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις, στο να διατυπώσουμε μία πειστική ερμηνεία για την (μη σλαβική) προέλευση του ονόματος του έθεσα υπ’ όψη την μελέτη του Θεοδώρου Χήτου, Ειδικού γεωπόνου, Βοτανολόγου, τ. Επιθεωρητού της ΑΤΕ, που δημοσιεύθηκε στο έγκυρο περιοδικό «Ελεύθερο Πνεύμα» (του Λάμπρου Μάλαμα). Σύμφωνα με αυτό το άρθρο: «το χωριό Τσερίτσανα πήρε το όνομα του πιθανότατα από τα δένδρα του είδους δρυός Quercus Cerris (ελληνική ονομασία: δρυς η κερρίς) που είναι γνωστά και με το όνομα τσέρος ή τσέρα διατηρώντας την λαϊκή παράδοση που θέλει τα τοπωνύμια να τονίζουν τα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής»
 • Ο κ. Χαραλαμπάκης βρήκε πολύ ενδιαφέρουσα αυτή την άποψη και μου είπε ότι οι ενστάσεις που διατηρεί περιορίζονται πλέον στην ύπαρξη του δευτέρου «τσ» στην κατάληξη του ονόματος «Τσερίτσανα». Του επεσήμανα ότι η λεπτομέρεια αυτή είναι δευτερευούσης σημασίας, του ζήτησα να την υποβαθμίσει και τον παρακάλεσα να αποδεχθεί επίσημα την εκδοχή της λατινικής Cerris ή της ελληνικής Κερρίς ως αφετηρία προέλευσης του ονόματος.
 • Διευκρίνισα στον κ. Χαραάμπάκη ότι θα προσκομίζαμε το νέο στοιχείο ενώπιον του Συμβουλίου μόνον στην περίπτωση θετικής ανταπόκρισης εκ μέρους του. Διαφορετικά θα υπερασπιζόμασταν την άποψη μας περί μη υπάρξεως επιστημονικής τεκμηρίωσης του ονόματος Τσερίτσανα” (και κατ’ επέκταση ότι η αλλαγή του ονόματος έγινε αναίτια και χωρίς επιστημονικές αποδείξεις περί σλαβικής καταγωγής της ονομασίας Τσερίτσανα)
 • Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. κ. Χαραλαμπάκης μου πρότεινε τα εξής: α) στο επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου Τοπωνυμιών να προσκομίσω αντίγραφο της μελέτης του Θεοδώρου Χήτου και β) όταν ερωτηθώ απ’ αυτόν (τον κ. Χαραλαμπάκη) για το εάν έχουμε προσκομίσει νέα στοιχεία για την ερμηνεία της ετυμολογίας του ονόματος «Τσερίτσανα», να αναπτύξω τα επιχειρήματα της μελέτης του Θεοδώρου Χήτου και να καταθέσω την συγκεκριμένη μελέτη στην Γραμματεία του Συμβουλίου
 • Για λόγους δεοντολογίας δεν επέμεινα περισσότερο μιας και είχα καταστήσει σαφές το ότι θα παρουσιάσουμε τα νέα στοιχεία στο Συμβούλιο Τοπωνυμιών μόνον στην περίπτωση θετικής ανταπόκρισης εκ μέρους του και θεώρησα ότι η προαναφερθείσα πρόταση του κ. Χαραλαμπάκη ισοδυναμούσε με έμμεση – πλην σαφή – έγκριση της εκδοχής που διατυπώνεται στο άρθρο του Θεοδώρου Χήτου.
 • Βάσει των όσων αναφέρονται παραπάνω μου εδραιώθηκε η πεποίθηση ότι το αίτημα μας θα ικανοποιούνταν στην επόμενη συνεδρίαση Συμβούλιο Τοπωνυμιών με την σύμφωνη γνώμη ή (χάριν της τήρησης της επιστημονική ή πανεπιστημιακής δεοντολογίας με την ανοχή του Καθηγητού κ. Χαραλαμπάκη
 • Την 10η μ.μ. της 29ης Μαρτίου 2012 ειδοποιήθηκα τηλεφωνικά από τον Δήμο Δωδώνης ότι: α)την επομένη 30η Μαρτίου 2012 θα συζητηθεί στο Συμβούλιο Τοπωνυμιών το αίτημα μας για την μετονομασία του χωριού και  β) θα πρέπει να παραστώ στην συνεδρίαση για υποστήριξη των θέσεων μας.
 • Παρά την προφανή έκπληξη μου και απορία για το γεγονός ότι με ενημέρωσαν για την συνεδρίαση μόλις 12 ώρες πριν την πραγματοποίηση της, μετέβην την επομένη το πρωί στο Υπουργείο Εσωτερικών (Πλατεία Κλαυθμώνος). Εκεί ο εκπρόσωπος του Δήμου Δωδώνης μου είπε: «επειδή το δικό μας θέμα καθυστερεί να συζητηθεί – είναι 15ο στο πινάκιο – να πάω σε ένα καφενείο και να περιμένω να με ειδοποιήσουν όταν έρθει η ώρα της ζητήσεως της δικής μας υπόθεσης».
 • Περίμενα στο καφενείο υπομονετικά επί πέντε (5) ώρες, μετά την παρέλευση των οποίων με ενημέρωσαν ότι: η διαδικασία είχε ολοκληρωθεί και ότι δεν με χρειάζονται πλέον! Φυσικά δεν μπήκαν στον κόπο να με ενημερώσουν για το αν έγινε δεκτό ή όχι το αίτημα μας. Πέραν της προφανούς απρέπειας, αγένειας και έλλειψης σεβασμού προς το πρόσωπό μου, καθίσταται σαφές ότι ο υπογράφων δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα όσα λεχθήκαν ή διαδραματίστηκαν στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Τοπωνυμίων
 • Εκ των υστέρων πληροφορήθηκα ότι το αίτημα μας απορρίφθηκε και η σχετική απόφαση καταγράφεται στο Πρακτικό του Συμβουλίου Τοπωνυμίων 21/2012
4.5 Σχολιασμός της απορριπτικής απόφασης 21/2012 του Συμβουλίου Τοπωνυμιών
Από την ανάγνωση του Πρακτικού 21/2012 του Συμβουλίου Τοπωνυμίων προκύπτουν ορισμένα ενδιαφέροντα συμπεράσματα τόσο για το περιεχόμενο της αιτιολογικής έκθεσης προς το Συμβούλιο Τοπωνυμίων (όπως αυτό συντάχθηκε από τον Δήμο Δωδώνης), όσο και για τα όσα (απαράδεκτα, γελοία και εξωφρενικά) επιχειρήματα επικαλέσθηκαν οι εκπρόσωποι του Δήμου Δωδώνης για να αντικρούσουν τον καθηγητή της Γλωσσολογίας κ. Χ. Χαραλαμπάκη.
 
 • Δεν υιοθετήθηκε η στρατηγική που είχα προτείνει (ως παράγραφος 4.5 της συνημμένης Έκθεσης Τεκμηρίωσης και ως παράγραφος 4.3 της παρούσης) αλλά προκρίθηκε η στρατηγική της ρήξεως με τον Καθηγητή της Γλωσσολογίας κ. Χαραλαμπάκη
 • Ενώ ο Καθηγητής της Γλωσσολογίας αποφάνθηκε ότι «αδυνατεί να τεκμηριώσει επιστημονικά το όνομα Τσερίτσανα”» ο Δήμος Δωδώνης αποφάσισε να υπερκεράσει τον αρμόδιο Καθηγητή σε επιστημονική γνώση και συμπεριέλαβε στην εισηγητική του έκθεση όχι μία, αλλά τέσσερις πιθανές εκδοχές της ρίζας του ονόματος και μάλιστα, όπως αναφέρει ο εισηγητής του Συμβουλίου κ. Μεντζέλος «χωρίς αναφορά στην τεκμηρίωση τους»!
 • Τέλος ο Πρόεδρος της Κοινότητας, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του κ. Χαραλαμπάκη του παρέδωσε μαθήματα ετυμολογίας επικαλούμενος ότι: «το όνομα Τσερίτσενα έχει σχέση με την κολλητική ασθένεια ‘τσερίτσα’ και μεταφορικά σημαίνει την ενόχληση που προκαλούσε το χωριό στον Αλή Πασά»! Ο κ. Χαραλαμπάκης, συμπεριφερόμενος με ευγένεια και κατανόηση δεν χρησιμοποίησε βαριές εκφράσεις για να σχολιάσει αυτή την (υποτιθέμενη) ερμηνεία του ονόματος και περιορίστηκε να πεί ότι «πρόκειται για παρετυμολογία της λέξης» 
 1. Ενέργειες μετά τον Μάρτιο 2012
 Με την παρέλευση διετίας (δηλαδή μετά την 30η Μαρτίου 2014) είχαμε το δικαίωμα να επαναφέρουμε το αίτημα μας ενώπιο του Συμβουλίου Τοπωνυμιών.
Μετά τα όσα διαδραματίστηκαν την 30η Μαρτίου 2012 πολλοί συγχωριανοί μου ζήτησαν, παρά την προφανή και δικαιολογημένη πικρία και απογοήτευση μου από την συμπεριφορά των εκπροσώπων της Κοινότητας και της Δημοτικής Αρχής, να συνεχίσω τις προσπάθειες  υπέρ της μετονομασίας του χωριού.
Η απάντηση μου σ’ αυτή την έκκληση ήταν η εξής: όσο κι αν προσπαθεί κάποιος είναι αδύνατη η επίτευξη οποιουδήποτε θετικού αποτελέσματος εάν δεν διασφαλισθούν, από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, οι στοιχειώδεις κανόνες συνεργασίας, ειλικρίνειας, αλληλοσεβασμού και δεν παρθούν τα απαραίτητα μέτρα για αποτροπή αυθαίρετων και βλαπτικών ενεργειών. Εκτιμώ δε ότι για να συνεχίσει κάποιος (όχι υποχρεωτικά εγώ, αλλά όποιος κριθεί κατάλληλος γι’ αυτή την αποστολή) να ενεργεί υπέρ της ικανοποίησης του μακροχρόνιου αιτήματος των συγχωριανών πρέπει να γίνουν τα εξής:
 • Να συγκλιθεί η Γενική Συνέλευση των κατοίκων του χωριού σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 11 του Κανονισμού λειτουργίας Τοπικών Κοινοτήτων, στην οποία (συνέλευση) θα τηρηθούν πρακτικά από υπάλληλο του δήμου
 • Στη Γενική Συνέλευση να ορισθεί ο υπεύθυνος που θα συνεργαστεί με τον Δήμο για την τεκμηρίωση, προώθηση του αιτήματος και την εκπροσώπηση της κοινότητας ενώπιον του Συμβουλίου Τοπωνυμιών
 • Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να επικυρωθεί επίσημα από τον Δήμο Δωδώνης
Από το 2012 μέχρι την 10η Ιουνίου 2018, όταν δηλαδή πάρθηκε η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δωδώνης, παρήλθαν άκαρπα έξη χρόνια μιας και δεν  ανελήφθη καμμία σχετική πρωτοβουλία εκ μέρους του Προέδρου της Κοινότητας ή του αρμοδίου Αντιδημάρχου.  
 1. Διάφορες επισημάνσεις
 Θεωρώ ότι, πριν από την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο θα έπρεπε, για λόγους τάξεως και τήρησης της δεοντολογίας, να συγκλιθεί η Γενική Συνέλευση των κατοίκων του χωριού σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 11 του Κανονισμού λειτουργίας Τοπικών Κοινοτήτων, ώστε να συμμετάσχουν στην διαδικασία όλοι οι συγχωριανοί μας, δεδομένου ότι αυτοί θα έπρεπε να έχουν τον πρώτο λόγο ως οι άμεσα ενδιαφερόμενοι για την υπόθεση. Εκτιμώ ότι η επιλογή σας να λάβετε αποφάσεις για την μετονομασία του χωριού, ερήμην των κατοίκων της κοινότητας ήταν λανθασμένη.
Όμως, με την απόφαση που λάβατε την 10η Ιουλίου 2018, διασφαλίζονται όλες οι προϋποθέσεις εύρυθμης εξέλιξης της υπόθεσης προώθησης του αιτήματος μετονομασίας του χωριού μας σε «Τσερίτσανα», δεδομένου μάλιστα ότι η επιλογή του Πρύτανη κ. Γεωργίου Καψάλη ως επικεφαλής της ομάδας υποστήριξης είναι απόλυτα επιτυχής. Πιστεύω ότι πλέον με τη διαδικασία που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποτραπεί κάθε προσπάθεια υπονόμευσης ή παρεμβολής εμποδίων όπως γίνονταν μέχρι τώρα.
Εξετάζοντας πιο ψύχραιμα την σημερινή πραγματικότητα, νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε πιο αισιόδοξοι δεδομένου ότι οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν στο Συμβούλιο Τοπωνυμιών ευνοούν μία θετική εξέλιξη της υποθέσεως μας. Ο Καθηγητής κ. Χριστόφορος Χαραλαμπάκης έχει συνταξιοδοτηθεί  πλέον και δεν συμμετέχει στο Συμβούλιο Τοπωνυμιών. Ελπίζουμε ότι η στάση της νέας Καθηγήτριας της Γλωσσολογίας που τον αντικατέστησε (δεν έχω συγκρατήσει το όνομα της) δεν θα είναι τόσο άκαμπτη όσο του προκατόχου της.
Ας μου επιτραπεί τέλος να κάνω μία επισήμανση σχετική με την επικαιρότητα: πιστεύω ότι η επίμονα αρνητική στάση του Συμβουλίου Τοπωνυμίων απέναντί μας χαρακτηρίζεται από μία αδικαιολόγητή και στείρα και «παλαιομοδίτικη» δογματική θεώρηση της πραγματικότητας (με εμφανή στοιχεία αβδηριτισμού). Σήμερα που η Ελληνική Κυβέρνηση έχει παραχωρήσει στους Σλάβους το όνομα Μακεδονία, έχει αναγνωρίσει το Σλαβοβουλγαρικό γλωσσικό ιδίωμα ως Μακεδονική γλώσσα και έχει αναγνωρίσει την ύπαρξη Μακεδονικού έθνους βορείως των συνόρων μας, το Συμβούλιο Τοπωνυμιών πιστεύει ότι …. «φυλάει Θερμοπύλες» αρνούμενο την αναγνώριση του ονόματος Τσερίτσανα από τον φόβο μήπως, εξ αυτού του λόγου, οι Σέρβοι εγείρουν αξιώσεις διεκδίκησης της Ηπείρου! Ίσως στην προκειμένη περίπτωση ταιριάζει το «διυλίζουμε τον κώνωπα και καταπίνουμε την κάμηλο!»
 7. Επίλογος
 Από το 2003 (όταν δηλαδή ανήγειρα την καμμένη από τους Γερμανούς πατρογονική οικία) και μέχρι σήμερα διέθεσα όλες μου τις δυνάμεις για την ικανοποίηση, στο μέτρο των δυνατοτήτων μου, χρόνιων αιτημάτων του χωριού μας (μνημείο των γυναικών του 1912-1913 και μετονομασία της κοινότητας) .
Έτσι την εποχή που ο Δήμος Σελλών μας δήλωνε ότι «δεν μπορεί να διαθέσει χρήματα για την ανέγερσή των μνημείου προς τιμών των ηρωικών γυναικών των Τσεριτσάνων» ανέλαβα την πρωτοβουλία (αλλά και σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης) για την ανέγερση του μνημείου. Τα αποκαλυπτήρια του μνημείου έγιναν το 2004.
Στη συνέχεια, έχοντας πλήρη συναίσθηση των υποχρεώσεων που ανελάμβανα, δέχθηκα να επωμισθώ το έργο τεκμηρίωσης, προώθησης και υποστήριξης ενώπιον πάσης αρχής του αιτήματος μετονομασίας της κοινότητος μας σε «Τσερίτσανα». Και σ΄ αυτή την υπόθεση αφιέρωσα όλες μου τις δυνάμεις μου, τις γνώσεις και την εμπειρία που διέθετα και είμαι σε θέση να ισχυριστώ ότι ήταν «έργο ψυχής».
Πίστευα – και εξακολουθώ να πιστεύω – ότι η οποιαδήποτε προσφορά μας υπέρ της κοινότητος (ή της πατρίδας μας) αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση (ιερό χρέος) προς τις απελθούσες γενιές προγόνων και προς την ιστορία του τόπου μας.
Συνέλεξα όλα τα στοιχεία με τα οποία τεκμηριώνονταν οι ιστορικοί λόγοι για τους οποίους επιβάλλονταν η επαναφορά του αρχικού ονόματος. Διαμόρφωσα το σχέδιο της τακτικής (στρατηγικής) που έπρεπε να ακολουθήσουμε ενώπιον του Συμβουλίου Τοπωνυμιών. Υπέβαλα στον Δήμο Δωδώνης της αναγκαία έκθεσης τεκμηρίωσης του αιτήματος μας. Συναντήθηκα με τον (τότε) Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Προκόπη Παυλόπουλο και απέσπασα την υποστήριξη υης πολιτικής ηγεσίας υπέρ της προτάσεως μας. Κατέβαλα κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανατρέψω τις δυσμενείς συνθήκες που δημιουργηθήκαν το 2007, εξ αιτίας της αδιαφορίας του Δήμου Σελλών και της άρνησης του να παραστεί στην συνεδρίαση του Συμβουλίου Τοπωνυμιών. Διέσωσα όλα τα στοιχεία του παρελθόντος δηλαδή αποφάσεις παλαιών κοινοτικών Συμβουλίων, αναφορές προσωπικοτήτων, επιστημονικές γνωμοδοτήσεις κ.λ.π. την σπουδαιότητα των οποίων επεσήμανε και ο Πρύτανης κ. Γεώργιος Καψάλης (μετά την δήλωση της τοπικής κοινότητας και του Δήμου Σελλών ότι αυτά τα σημαντικά τεκμήρια έχουν χαθεί, αποδεικνύεται ότι η διάσωση και αξιοποίησή τους είναι εφικτή σήμερα μόνον επειδή εγώ μερίμνησα  να τα συγκεντρώσω και να τα διασώσω). Μετά την απορριπτική απόφαση του 2008 επιχείρησα μετ’ επιμονής – αλλά ανεπιτυχώς –  να πείσω τον Δήμο Σελλών για την επανυποβολή του αιτήματος. Το 2011, με την ίδια επίμονη διάθεση, ενημέρωσα και έπεισα τον Δήμο Δωδώνης για την αναγκαιότητα επανυποβολής του αιτήματος. Εισηγήθηκα την αλλαγή στρατηγικής και  κατέθεσα στον Δήμο Δωδώνης νέα πρόταση τεκμηρίωσης του αιτήματος μας που συνοδεύονταν από όλα τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία. Ανακάλυψα και έφερα στο φως της δημοσιότητας την μελέτη του Θεοδώρου Χήτου και, μετά από επικοινωνία με τον μέλος του Συμβουλίου Κ. Χ. Χαραλαμπάκη, εξασφάλισα την, «κοινή συναινέσει» και υπέρ των προτάσεων μας, τακτοποίηση της εκκρεμότητας που αφορούσε στην ετυμολογία του ονόματος Τσερίτσανα.
Θα ολοκλήρωνα επιτυχώς την προσπάθεια μετονομασίας του χωριού μας σε Τσερίτσανα, εάν οι εκπρόσωποι της Κοινότητας και του Δήμου μου επέτρεπαν να παραστώ στην συνεδρίαση της 30ης Μαρτίου 2012 και εάν α) οι ίδιοι δεν ανέτρεπαν την αρχική στρατηγική και επιχειρηματολογία και β) δεν γελοιοποιούσαν την διαδικασία διά της επικλήσεως του επιχειρήματος της «τσερίτσας».

Δεν επιδιώκω καμμία δημόσια αναγνώριση ή επιβράβευση των προσπαθειών μου. Ούτε θα διανοούμην ποτέ να διαγκωνιστώ για την διεκδίκηση του τιμητικού τίτλου του επικεφαλής ή του μέλους της ομάδας υποστήριξης του αιτήματος μετονομασίας του χωριού μας σε Τσερίτσανα (θεωρώ άλλωστε ότι ο Πρύτανης κ. Γεώργιος Καψάλης αποτελεί άριστη επιλογή). Αισθάνομαι ότι ξεπλήρωσα στο ακέραιο το χρέος που μου αναλογούσε και ότι κληροδότησα σ’ αυτούς που θα συνεχίσουν την προσπάθεια, όλα τα τεκμήρια και όλα τα επιχειρήματα για την επιτυχή έκβαση της υπόθεσης μας.
Οι λόγοι για τους οποίους συνέταξα και σας υποβάλω την παρούσα επιστολή είναι λόγοι ηθικής τάξεως και λόγοι προστασίας της υστεροφημίας μου. Επί πλέον θεώρησα ότι έχω χρέος να ενημερώσω τόσο τον Δήμο Δωδώνης, όσο και τον σεβαστό κ. Πρύτανη για όλο το πραγματικό ιστορικό της υπόθεσης, ώστε να είστε όλοι ενημερωμένοι για το ποιοι υπερασπίζονται ανιδιοτελώς τα, καλώς εννοούμενα, συμφέροντα των πολιτών και ποιοι υποδαυλίζουν κάθε θετική προσπάθεια έχοντες ως μοναδικό κίνητρο την ικανοποίηση προσωπικών και άδηλων επιδιώξεων τους. Κατόπιν τούτου αισθάνομαι την ανάγκη να δηλώσω τα εξής:
 • Τα στοιχεία τεκμηρίωσης που συγκεντρώθηκαν μέχρι το 2012 και χρησιμοποιήθηκαν για την υποστήριξη ου αιτήματος για μετονομασία του χωριού μας σε Τσερίτσανα καταγράφονται επακριβώς στην παράγραφο 3 της παρούσης
 • Τα εν λόγω στοιχεία συγκεντρώθηκαν, με πολλή προσπάθεια και επιμέλεια, και αξιοποιήθηκαν αποκλειστικά και μόνο από τον υπογράφοντα την παρούσα επιστολή. Η τοπική κοινότητα, ο Δήμος Σελλών και ο Δήμος Δωδώνης δεν συμμετείχε ούτε κατ’ ελάχιστον σ’ αυτό το έργο.
 • Η τυχόν οικειοποίηση αυτής της πνευματικής εργασίας απ’ οποιονδήποτε τρίτο, την τοπική κοινότητα, τον Δήμο Σελλών και τον Δήμο Δωδώνης θα αποτελέσει σοβαρό ηθικό παράπτωμα και αδιαμφισβήτητη παραβίαση των κανόνων δεοντολογίας και ευπρέπειας.
 • Η τοπική κοινότητα, ο Δήμος Σελλών και ο Δήμος Δωδώνης δεν νομιμοποιούνται να επικαλούνται την οποιαδήποτε θετική συνεισφορά σ’ αυτήν την υπόθεση. Απεναντίας με τις αυθαίρετες και αδικαιολόγητες παρεμβάσεις τους ζημίωσαν σοβαρά την υπόθεση μας (το 2007, όταν ο Δήμος Σελλών μας απέκρυψε την σύγκλιση του Συμβουλίου Τοπωνυμιών και δεν παρέστη ούτε ο ίδιος για να υποστηρίξει το αίτημα μας και το 2012, όταν οι εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας και του Δήμου Δωδώνης αποφάσισαν να αυτενεργήσουν και να γελοιοποιήσουν την διαδικασία με την θεωρία της ¨τσερίτσας».
 • Από την αξιολόγηση του προταθέντος από εμένα αρχικού σχεδιασμού και την μελέτη της έκθεσης τεκμηρίωσης του αιτήματος (ως συνημμένο έγγραφο) μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για το αν διέθετα ή όχι το απαιτούμενο κύρος και επιστημονική κατάρτιση. Ένα πρόσθετο στοιχείο απόδειξης του κύρους και της επιστημονικής αρτιότητας των ενεργειών μου αποτελεί και το γεγονός της αποδοχής των εισηγήσεών μου (μελέτη του Θεοδώρου Χήτου) εκ μέρους του Καθηγητού της Γλωσσολογίας κ. Χ. Χαραλαμπάκη.
Με εκτίμηση
Αθανάσιος Δάλλας