Μεθόδευση διοικητικής παράλυσης των Προτύπων Σχολείων

Είναι γνωστό σε όλους μας το ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας αρνείται επίμονα την λειτουργία της Προτύπου Ζωσιμαίας Σχολής ως ενιαίας εκπαιδευτικής μονάδας. Η ίδια τακτική όμως εφαρμόζεται και επί των υπολοίπων 4.5 Σχολείων που εντάχθηκαν το 2015 στον θεσμό των Προτύπων Σχολείων (Βαρβάκεις, Ιωνίδειος, Ευαγγελική, Ανάβρυτα και η μισή Ζωσιμαία, δηλαδή μόνο το Γυμνάσιο). Εκτιμούμε ότι αυτή η τακτική που ακολουθεί  η η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας στοχεύει ατην σιωπηρή –  αλλά μεθοδική – υποβάθμιση του ρόλου των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων στην δημόσια εκπαίδευση.
Τα παραπάνω αποτελούν απόρροια του γεγονότος ότι η Πολιτεία τροποποιεί αποσπασματικά άρθρα του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (νόμος 3966/2011) ή δείχνει απροθυμία στην εφαρμογή διατάξεων του παραπάνω πλαισίου και στη λήψη αποφάσεων που θα υποβοηθούσαν αφενός την λειτουργία των Π.&Π.Σ., αφετέρου θα διευκόλυναν την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους τα ίδρυσε.
Οι πρακτικές  που εφαρμόζονται σχετικά με α) την στελέχωση, β) την διοικητική δομή και γ) τον σκοπό λειτουργίας των σχολείων αναφέρονται λεπτομερώς στην ανακοίνωση της Ε.Λ.Μ.Ε. Προτύπων με τίτλο: «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ» και περιγράφονται συνοπτικά ως εξής:
1. Στελέχωση των Σχολείων
  • Διαδικασία επιλογής Διευθυντή, Υποδιευθυντή.
Δεν γίνεται με την διαδικασία του νόμου 3966/2011 (δεν έχει τροποποιηθεί ή  καταργηθεί) αλλά από κάποια Συμβούλια ορισμένα μέλη των οποίων δεν γνώριζαν καν το πλαίσιο λειτουργίας των Π.&Π.Σ.
  • Επιλογή εκπαιδευτικών/Κάλυψη λειτουργικών κενών
Τα οργανικά κενά στα Π.&Π.Σ δεν καλύπτονται από εκπαιδευτικούς με 5/ετή θητεία (όπως προβλέπει ο νόμος) αλλά, από το 2015 και μετά, με απόσπαση εκπαιδευτικών για έναν (1) χρόνο. Επίσης τα κενά που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς δεν καλύπτονται με εκπαιδευτικούς/αναπληρωτές αυξημένων προσόντων   αλλά από εκπαιδευτικούς που δεν συμπληρώνουν ωράριο στην οικεία Διεύθυνση. Είναι προφανές ότι η επίλυση του προβλήματος της στελέχωσης των σχολείων είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για την αποτελεσματική  λειτουργία τους
2. Διοικητική δομή των Σχολείων
  • Λειτουργία τηςΔιοικούσας Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)
Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. είναι το αρμόδιο όργανο που υποστηρίζει διοικητικά τα Π.&Π.Σ και εισειγείται επίπαντός θέματος που σχετίζεται με την τηνλειτουργία των Π.&Π.Σ. Η θητεία της τελευταίας Δ.Ε.Π.Π.Σ. έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 και δεν έγιναν οι διαδικασίες για τον ορισμό νέας.
  • Λειτουργία τουΕπιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.),
Σε επίπεδο σχολικής μονάδας: το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.) υποστηρίζει την ορθή λειτουργία των ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και διαδικασιών που αφορούν στα Π.&Π.Σ. Με τον νόμο 4547/12-6-2018 καταργήθηκε ο θεσμός του με αποτέλεσμα τα ΕΠ.Ε.Σ.  να είναι με ελλιπή σύνθεση και να έχουν καταστεί στην πράξη ανενεργά.
  • Ο θεσμός των Π.&Π.Σ. δεν συμπεριλαμβάνεται στις στις νέες δομές τηςΕκπαίδευσης
Η ανυπαρξία αναφοράς στα Π.&Π.Σ. τόσο στο νομοσχέδιο για τις δομές της εκπαίδευσης όσο  και στο Φ.Ε.Κ. για τον Προγραμματισμό και Αποτίμηση του Εκπαιδευτικού Έργου των Σχολικών απομονώνει τα σχολεία από το γίγνεσθαι στη Δημόσια εκπαίδευση (διάχυση καλών πρακτικών, επιμόρφωση εκπαιδευτικών κ.λ.π.) και καθιστά έτσι πιο εύκολη την εξομοίωση τους με τα υπόλοιπα σχολεία ή και την κατάργηση τους.
  • Εργασιακή ανασφάλεια των εκπαιδευτικών
Τον Αύγουστο του 2019 λήγει η θητεία των εκπαιδευτικών που υπηρετούν με 5/ετή θητεία και δεν έχουν εφαρμοστεί ή προγραμματιστεί οι προβλεπόμενες από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο διαδικασίες για την ανανέωση της θητείας τους. Πέραν τούτου  οι εκπαιδευτικοί πιέστηκαν (τον Νοέμβριο) έμμεσα από το Υπουργείο να καταθέσουν αίτηση τοποθέτησης σε σχολείο της περιοχής μετάθεσης που ανήκει το Πειραματικό (στην πραγματικότητα τους ζητήθηκε να δηλώσουν την επιθυμία τους να φύγουν από τα Π.&Π.Σ.).
3. Σκοποί λειτουργίας των Σχολείων
  • Περιορισμός και υποβάθμιση των στόχων των σχολείων
Με τη ψήφιση του νόμου 4327/2015 και με πρόσχημα τη διάκριση του Προτύπου από το Πειραματικό σχολείο περιορίσθηκε η στόχευση  των  Π.&Π.Σ. και συνεπώς υποβαθμίστηκε ο ρόλος τους στη Δημόσια εκπαίδευση και από σχολεία που «θα υποστήριζαν την δημιουργικότητα, την καινοτομία και την αριστεία» μετατράπηκαν σε σχολεία μόνο για πιλοτικές εφαρμογές προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα αξιοποιήσιμα για τη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής.  .
  • Αποθάρυνση για τη λειτουργία των ομίλων και των καινοτόμων δράσεων
Η λειτουργία των μαθητικών ομίλων έχει υποβαθμιστεί και σε πολλές περιπτώσεις καθίστανται ανενεργοί στη πράξη  γιατί τα (πρακτικά ανενεργά)  ΕΠ.Ε.Σ. με την ανοχή αν όχι την παρότρυνση από τη (μη ανανεωθείσης εισέτι ) Δ.Ε.Π.Π.Σ. δεν εφαρμόζουν την σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου
Ο συντάκτης
Αθανάσιος Δάλλας