Η γενεαλογία του Οίκου των Μολοσσών

Το παρόν Άρθρο αποτελεί μέρος ομάδας Άρθρων και συντάχθηκε με βάση το σκεπτικό που παρατίθεται στο εισαγωγικό κείμενο που φέρει τον τίτλο

Ήπειρος – Μυθολογία, Ιστορία

 

Η γενεαλογία του Οίκου των Μολοσσών

Η γενιά των Αιακιδών αναπτύχθηκε σε τρεις διαφορετικούς κλάδους.

Ο Ηπειρωτικός κλάδος των Αιακιδών ξεκινάει από τον Αχιλλέα, ο γιός του οποίου, ο Νεοπτόλεμος, έγινε ο πρώτος βασιλιάς της Ηπείρου και ο εγγονός του, ο Μολοσσός, έδωσε το όνομά του στη δυναστεία των Μολοσσών, η οποία βασίλεψε στην Ήπειρο μέχρι το 231 π.χ..

Η ανάπτυξη του Οίκου των Μολοσσών αποτυπώνεται στο διάγραμμα με τίτλο ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΑΙΑΚΙΔΩΝ

Ο πρώτος βασιλιάς της Ηπείρου, μετά τους μυθικούς, που άφησε πίσω του αξιομνημόνευτο έργο, είναι ο Θαρύπας που ανέβηκε στο θρόνο το 423 π.χ., ενώ η  Ολυμπιάδα, ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Πύρρος ήταν τα πιο γνωστά και ένδοξα μέλη αυτής της δυναστείας.

Μετά τις μέσες δεκαετίες του 4ου π.χ. αιώνα, το κράτος των Μολοσσών ήταν ένα κοινό στο οποίο μετείχαν ένδεκα φύλλα: Άμυμνοι, Αρκτάνες, Γενοαίοι, Εθνέσται, Κέλαιθοι, Μολοσσοί, Ομφάλαι, Ονόπερνοι, Πειαλείς, Τριπολίται ή Τριπόλισσοι και Τριφύλαι.

Εκτός, ίσως, από την περίοδο βασιλείας του Πύρρου, η θέση του κληρονομικού μονάρχη δεν ήταν ποτέ ισχυρή στην Ήπειρο. Οι βασιλείς δεσμεύονταν από τους νόμους και αναλάμβαναν, ένορκα, απέναντι στο λαό την υποχρέωση να τους τηρήσουν. Παράλληλα και οι εκπρόσωποι των ηπειρωτικών φύλλων ορκίζονταν να διαφυλάξουν την βασιλεία, κατά τους νόμους: “Ειώθησαν οι βασιλείς εν Πασσαρώνι, χωρίω της Μολοσσίδος, Αρείω Διί θύσαντες ορκομωτείν τοις Ηπειρώταις  και ορκίζειν, αυτοί μεν άρξειν κατά τους νόμους, εκείνους δε την βασιλείαν διαφυλάξειν κατά τους νόμους”.

 

Έλλην πολεμιστής μάχεται εναντίον Αμαζόνος

424 Μολοσσοί

Χάλκινο τμήμα θώρακος που βρέθηκε πλησίον της περιοχής όπου έγινε η μάχη της Ηρακλείας. Εικάζεται ότι πρόκειται για θώρακα ανωτάτου αξιωματικού του Πύρρου.                                         (Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο)

 

Συντάκτης: Αθανάσιος Δάλλας