Εισαγωγή των αποφοίτων της Ζωσιμαίας στο Πανεπιστήμιο «ανεξετάστως»

Υπό την διεύθυνση διαπρεπών Γυμνασιαρχών (Αναστάσιος Σακελλάριος, Σπυρίδων Μάναρης, Μιλτιάδης Πανταζίδης, Γεώργιος Καλούδης κ.α) και με την προσφορά εμπνευσμένων και αφοσιωμένων καθηγητών, η Ζωσιμαία Σχολή αναδείχθηκε σε μία από τις κορυφαίες σχολές του Γένους “ο μουσαίος λαμπτήρ του Γένους, ο τηλαυγής πνευματικός φάρος, που, εις καιρούς χαλεπούς, πολύ πέραν των ορίων της φίλης Ηπείρου, έρριψε τας ευεργετικάς αυτού ακτίνας”
Το επίπεδο σπουδών της Ζωσιμαίας Σχολής ήταν τόσο υψηλό ώστε η Σύγκλητός του Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε (1860) την εγγραφή των αποφοίτων της ως φοιτητών στο Πανεπιστήμιο “ανεξετάστως»  Με το΄απονεμόμενο ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΝ βεβαιώνονταν ότι (ο μαθητής ή η μαθήτρια):

“… απολύεται κριθείς άξιος του βαθμού ………… και της εις το Πανεπιστήμιον φοιτήσεως”

Ο ιστορικός Παναγιώτης Αραβαντινός γράφει σχετικά:
«Των τελειο­φοίτων δε της Σχολής ταύτης (σ.σ. Ζωσιμαίας Σχολής) η αξία γίνεται καταφανής εκ του ψηφίσματος, όπερ η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου των Αθηνών εξέδωκε το φθινόπωρον του 1860, ίνα ανεξετάστως εγγράφηται ως φοιτητής του Πανεπιστημίου πας μαθητής του Γυμνασίου των Ιωαννίνων, φέρων δίπλωμα αποφοιτήσεως του Γυμνασιάρχου, ενώ τοιούτον τι πλεονέκτημα εις ουδέν των εν τη μη ελευ­θέρα Ελλάδι συνεστηκότων γυμνασίων επεχορηγήθη μέχρι της εποχής εκεί­νης. Μετ’ ολίγον δε και η Ελληνική Κυβέρνησις προς βράβευσιν των υπέρ της διαδόσεως των φώτων ατρύτων και επιτυχών αγώνων του απέστειλε τω Αναστασίω (σ.σ. Αναστάσιος Σακελλάριος, ο Γυμνασιάρχης μέχρι το 1855 της Ζωσιμαίας Σχολής) τον Αργυρούν Σταυρόν του Σωτήρος».
Προς επιβεβαίωση των όσων γράφει ο Παναγιώτης Αραβαντινός παρατίθενται κατωτέρω τα σχετικά τεκμήρια  εκ των οποίων προκύπτει ότι το απολυτήριον των μαθητών της Ζωσιμαίας Σχολής αποτελούσε ταυτόχρονα και το πιστοποιητικό για την “άνευ εξετάσεων” εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο.

Επίσημο αντίγραφο Απολυτηρίου του, εκ Καπεσόβου, Κωνσταντίνου Δ. Κοντοδήμου -1908 , (από το προσωπικό μου αρχείο)

 

Το πρωτότυπο Απολυτήριο του, εκ Γράψης Αργυροκάστρου, Σπυρίδωνος Ζώη Λούτση -1918  (μας παραχωρήθηκε από τον Απόφοιτο της Ζωσιμαίας Σχολής, ιατρό Γεώργιο Κατσίλα)
Από την χρονολογία εκδόσεως του Απολυτηρίου του Σπυρίδωνος Ζώη Λούτση (1918) αποδεικνύεται ότι το ειδικό και τιμητικό προνόμιο της, άνευ εξετάσεων, εισαγωγής τους στο Πανεπιστήμιο παρείχετο στους αποφοίτους  της Ζωσιμαίας Σχολής και μετά την απελευθέρωση των Ιωαννίνων (δεν γνωρίζουμε μέχρι πότε) .
Ο συντάκτης
Αθανάσιος Δάλλας