Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύνδεση της Ζωσιμαίας Σχολής με το Κληροδότημα Νικολάου Ζωσιμά

Η Ένωση Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων, είχε απευθυνθεί στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων κ. Γεώργιο Παπαδιώτη και είχε ζητήσει να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα της «σύνδεσης της Ζωσιμαίας Σχολής με το Κληροδότημα Νικολάου Ζωσιμά». Τελικά το αίτημα μας εισήχθη για συζήτηση στη συνεδρίαση της 22ας Απριλίου 2015 και ενεγράφη στην Ημερήσια Διάταξη με τίτλο «Συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί της Προτάσεως της Ένωσης Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων»

Παρουσιάσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο πλήρη και τεκμηριωμένη εισήγηση με την οποία προτείναμε τα εξής:

  • Να εκδοθεί Απόφαση – Ψήφισμα με το οποίο θα δηλώνεται η βούληση του Δήμου Ιωαννιτών για άμεση ένταξη των διατάξεων του Άρθρου Ε΄ της διαθήκης Νικολάου Ζωσιμά στον Κανονισμό Λειτουργίας των Αγαθοεργών Καταστημάτων, κατ’ εφαρμογή των όσων προβλέπονται στον Ν. 4182/2013.

  • Να συσταθεί Επιτροπή στο Δήμο Ιωαννιτών, στην οποία ζητάμε να συμμετέχει και η Ένωση Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής, με αντικείμενο την σύνταξη της απαιτούμενης τεκμηριωμένης πρότασης και την προώθηση της εντός ευλόγου χρόνου, π.χ. εντός 3 μηνών, στους αρμόδιους Υπουργούς για την έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος.

  • Η εν λόγω Επιτροπή να αναλάβει την ευθύνη να απευθυνθεί, κατά προτεραιότητα, στα Αγαθοεργά Καταστήματα επιδιώκοντας τη στενή συνεργασία μαζί τους και την σύνταξη κοινού σχεδίου συμπλήρωσης του καταστατικού των Αγαθοεργών κατά τα προβλεπόμενα από το Άρθρο 81 Ν. 4182/2013.

Μετά το πέρας της εισηγήσεως μας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε στο βήμα – προς μεγάλη μας έκπληξη και απορία – την εκπρόσωπο των καθηγητών του Γενικού Λυκείου της Ζωσιμαίας Σχολής. Η συγκεκριμένη ομιλήτρια ανέπτυξε τότε τις γνωστές απόψεις των συναδέλφων της που υπηρετούν στο προαναφερθέν Λύκειο, ότι δηλαδή α) δεν θα πρέπει να λειτουργήσει το Λύκειο της Ζωσιμαίας Σχολής σαν πρότυπο Σχολείο β) οι καθηγητές που υπηρετούν σήμερα στο Γενικό Λύκειο – που ως γνωστόν δεν διαθέτουν τα τυπικά προσόντα για να διδάξουν σε Πρότυπο Σχολείο – δεν πρέπει να μετακινηθούν σε άλλο σχολείο της πόλης και γ) το σχολείο που υπηρετούν να συνεχίσει να φέρει τον τίτλο «Ζωσιμαία Σχολή», παρ’ όλο ότι δεν διαθέτει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ιστορικής Σχολής (σχολείο αριστείας)

Μετά το τέλος της ομιλίας της εκπαιδευτικού διατυπώσαμε την απορία μας προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και ζητήσαμε να μας εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους εκλήθησαν οι καθηγητές του Γενικού Λυκείου της Ζωσιμαίας Σχολής να εκθέσουν τα αιτήματά τους ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου ενώ είναι γνωστό πως:

  • Το προς συζήτηση αντικείμενο είναι η «σύνδεση της Ζωσιμαίας Σχολής με το Κληροδότημα Νικολάου Ζωσιμά» και όχι το εάν θα λειτουργήσει σαν Πρότυπο Σχολείο το Λύκειο της Ζωσιμαίας Σχολής

  • Η Ένωση Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων δεν έθεσε ποτέ θέμα «επικαιροποίησης των υπ’ αριθμόν 166/2007 και 355/2011 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Ζωσιμαία Σχολή Ιωαννίνων» (όπως ανέφερε ο κ. Δήμαρχος στην εισήγησή του) και κατά συνέπεια οποιαδήποτε συζήτηση επ’ αυτού του θέματος θα ήταν αδικαιολόγητη, ελλείψει μάλιστα οποιασδήποτε τεκμηριωμένης εισήγησης.

  • Οι αποφάσεις για την ένταξη ή μη του Λυκείου της Ζωσιμαίας Σχολής στο θεσμό των Προτύπων Σχολείων αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και όχι του Δήμου Ιωαννιτών

  • Πριν από την συνεδρίαση δεν είχε υποβληθεί καμμία έγγραφη πρόταση, από την οποία να προκύπτει τεκμηριωμένα ότι « … η μετατροπή του Γενικού Λυκείου σε Πρότυπο Λύκειο θα προκαλέσει διαταραχή της λειτουργίας του σχολείου …»

Επ’ αυτών των ερωτημάτων δεν πήραμε, τότε, καμμία απάντηση.

Το γιατί εκλήθησαν οι καθηγητές να εκφράσουν τα προσωπικά τους – και μη εκπαιδευτικού χαρακτήρα – αιτήματα αποκαλύπτεται από το κείμενο της, υπ’ αριθμόν 174/2015, Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία μας γνωστοποιήθηκε την 25η Σεπτεμβρίου 2015, δηλαδή πέντε (5) μήνες μετά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην συγκεκριμένη απόφαση:

  1. Δεν γίνεται καμμία ουσιαστική επί του θέματος που περιλαμβάνονταν στην Ημερήσια Διάταξη (σύνδεση της Ζωσιμαίας Σχολής με το Κληροδότημα Νικολάου Ζωσιμά).

  2. Παρακάμπτεται η ουσία της εισηγήσεως και δεν γίνεται κανένας σχολιασμός ή αποδοχή ή απόρριψη των προτάσεων της Ένωσης Αποφοίτων της Ζωσιμαίας Σχολής. Απλά – και για την τήρηση των τύπων – γίνεται μία αόριστη αναφορά περί «διαπαραταξιακής επιτροπής από Δημοτικούς Συμβούλους η οποία …. θα παρακολουθεί το θέμα και θα επεξεργάζεται προτάσεις» (θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να πληροφορηθούμε πότε συνεστήθη αυτή η επιτροπή και ποιες προτάσεις έχει επεξεργαστεί μέχρι τώρα!)

  3. το ενδιαφέρον της πλειοψηφίας του σώματος επικεντρώθηκε στην διατύπωση πρότασης σύμφωνα με την οποία, στην περίπτωση που θα εγκρίνονταν η λειτουργία του Προτύπου Λυκείου της Ζωσιμαίας Σχολής, « … αυτή να είναι αποσυνδεδεμένη από το σημερινό Γενικό Λύκειο της Ζωσιμαίας, καθώς δεν πρέπει να διαταραχθεί η λειτουργία του σχολείου ….».

Θεωρούμε ότι περιττεύει ο οποιοσδήποτε περαιτέρω σχολιασμός της συγκεκριμένης απόφασης της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου και του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζει η Δημοτική Αρχή το μείζον θέμα που αφορά: α) στην αναβάθμιση της δημόσιας Παιδείας, β) στην επαναλειτουργία της Προτύπου Ζωσιμαίας Σχολής και γ) στην (επανα)σύνδεση της Ζωσιμαίας Σχολής με το Κληροδότημα Νικολάου Ζωσιμά.

Με αυτή την ευκαιρία όμως, νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να ανακαλέσουμε στη μνήμη μας την εύστοχη δήλωση του Δημάρχου κ. Θωμά Μπέγκα ο οποίος, κατά την υποδοχή της αντιπροσωπείας της Ζωγραφείου Σχολής Κωνσταντινουπόλεως, είπε (Ηπειρωτικός Αγών Πέμπτη 16 Απριλίου 2015):

«…. Πιστεύω πως στα σχολικά μας βιβλία θα έπρεπε, ένα ξεχωριστό κεφάλαιο, να είναι αφιερωμένο στην ιστορία των Ηπειρωτών ευεργετών. Θα ήταν εξαιρετικά διδακτικό. Όχι μόνο γιατί οι ευεργέτες στήριξαν τα ελληνικά γράμματα ιδρύοντας εκπαιδευτικά ιδρύματα αλλά γιατί, με το διαχρονικό παράδειγμα τους,  αναδεικνύουν την αξία της προσφοράς στην πατρίδα και τον άνθρωπο .…»

Συντάκτης: Αθανάσιος Δάλλας